Se alla

Förlängd skolplikt för nyanlända

Måndag 4 april 2016

Den svenska skolan står inför kanske sin största utmaning på mycket länge. Ett stort antal nyanlända kommer att på kort tid slussas in i det svenska skolväsendet samtidigt som det är viktigt att vända kunskapstappet i svensk skola. Att kunna det svenska språket är en nyckelfaktor för att lyckas i Sverige. De nyanlända ungdomar som kommer i tonåren till Sverige ska ges en möjlighet att uppnå kunskapsmålen i svensk grundskola för att kunna läsa vidare på gymnasiet.

Idag skriver Christer Nylander och jag på DN Debatt om fyra konkreta förslag för hur svenska skola bättre ska kunna möta dessa utmaningar och se till att alla elever når kunskapsmålen.

Skolplikten för nyanlända ska kunna förlängas upp till 20 års ålder. För att ge nyanlända möjlighet att nå kunskapsmålen bör skolplikten för de som är i mellanstadieåldern när de kommer till Sverige förlängas till 18 års ålder och för de som är i övre tonåren bör skolplikten förlängas till 20 års ålder. Skolplikten bör dock upphöra om eleven dessförinnan uppnått de centrala kunskapskraven i grundskolans läroplan.

  • För nyanlända elever i tonåren blir den totala skolgången ofta för kort för att hinna uppnå grundskolans alla mål. Rektor ska därför ges långtgående befogenheter att för dessa elever prioritera om i timplanen så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.

De nyanlända elever som kommer till Sverige i sen ålder och precis startat sina svenskastudier i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under det långa sommarlovet som bör halveras för nyanlända elever för att ge dem tid att plugga svenska under sommaren.

För elever i skolor i utanförskapsområden är utmaningarna extra stora. De elever som har de sämsta förutsättningarna ska ha mer ekonomiska resurser, men också möta de skickligaste lärarna och rektorerna. För att uppmuntra lärare och rektorer att söka sig till tjänster i skolor i utanförskapsområden ska dessa ges bättre löne- och arbetsvillkor genom att utöka systemet med bl a förstelärare fr allt i dessa områden.

Läs förslaget här: http://www.dn.se/debatt/forlang-skolplikten-for-nyanlanda-elever-till-20-ar/

Liberala hälsningar,

Jan Björklund