Se alla

Valberedningen nominerar Nyamko Sabuni till ny partiledare för Liberalerna

Måndag 24 juni 2019

På fredag väljer Liberalerna ny partiledare. Efter en öppen och transparent process med tre kompetenta kandidater nominerar Liberalernas valberedning idag Nyamko Sabuni till ny partiledare.

– Valberedningen anser att Nyamko Sabuni har det stöd och de kvalifikationer som krävs för att lyfta och skapa ny kraft inom vårt parti. Hon är kompetent, politiskt erfaren men har samtidigt också kunskap av hur näringslivet fungerar, en viktig egenskap för en liberal ledare. Med Nyamko får Liberalerna en ledare med ett tydligt ledarskap och politiskt mod. Valberedningen föreslår därför att landsmötet till ny partiledare för Liberalerna väljer Nyamko Sabuni, säger Olle Schmidt, ordförande i Liberalernas valberedning. 

I valberedningen finns en reservation av Monica Brohede Tellström och Joakim Rönnbäck till förmån för Erik Ullenhag.

 

Valberedningens motivering

Nu på fredag väljer Liberalerna ny partiledare. Det är ett viktigt partiledarval. Den liberala samhällsmodellen är under press och vårt parti har ett tufft utgångsläge. Liberalerna är ett parti med en stolt historia och en viktig roll i framtiden. Vårt parti ska vara garanten för att människor får leva sina liv i frihet. Valberedningens uppdrag är att föreslå en partiledare som kan ta strid för liberala värderingar, leda och ena vårt parti och bidra till att Liberalerna vinner väljarnas förtroende. Idag presenterar vi vårt förslag.

När Jan Björklund den sjätte februari i år meddelade sin avgång påbörjades valberedningens arbete med att hitta en efterträdare. Vi inledde med att dra upp och förankra riktlinjer för processen. Det har varit viktigt att processen präglas av öppenhet, transparens och modernitet. När människor kan göra medvetna och informerade val, blir det oftast bra beslut som får stor legitimitet.

Under våren föreslog förbund, samverkande organisationer och medlemmar tänkbara kandidater och valberedningen genomförde ett flertal intervjuer. Den 28 maj presenterade valberedningen tre kandidater till att ta över som partiledare för Liberalerna: Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag. Dessa tre har nu under en månad rest runt i landet och träffat medlemmar, medverkat på utfrågningar, genomfört intervjuer och presenterat sina visioner.

I valberedningens regi har fyra utfrågningar anordnats runt om i landet. Över 1000 personer har besökt utfrågningarna och de har haft fler än 125 000 visningar i sociala medier. Efter detta har förbund och samverkande organisationer inkommit med sina slutliga nomineringar, där de regionala och lokala processerna har skett på olika sätt: några har haft medlemsmöten, andra rådgivande omröstningar. Totalt sett har det skett ett hundratal möten runt om i landet där man diskuterat vem som bör leda vårt parti. Intresset och engagemanget för partiledarvalet har varit stort, både bland medlemmar och politiskt intresserade.

Valberedningens slutsats är att den här öppna, transparenta och moderna processen varit positiv för vårt parti. Den har skapat nyfikenhet kring Liberalerna och en större legitimitet för den partiledare som blir vald.

Enligt valberedningen har Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag alla förmågan att leda vårt parti. Att tre så kompetenta, erfarna och skickliga personer vill axla rollen som ledare för Sveriges liberala parti är ett styrkebesked och något som vi bör vara mycket stolta över. Alla dessa tre är beprövat skickliga ledare, kan samla de liberala krafterna i hela Sverige, har skaffat sig viktiga erfarenheter utanför politiken och besitter en stor politisk kompetens. Att föreslå en kandidat av dessa tre har därför varit ansvarsfullt och angenämt, men också varit en ytterst grannlaga uppgift.

Valberedningen har i uppdrag att göra en samlad bedömning där partiledarkandidaternas stöd kartläggs, och där vi också väger samman flera faktorer för att nominera den person som vi anser är bäst lämpad att ta över ledningen i Liberalerna.

Att Liberalernas medlemmar genom rådgivande medlemsomröstningar direkt kunnat påverka valet av partiledare är unikt i svensk politik. Denna öppna process som merparten av förbunden inom Liberalerna valt för att förankra valet av kandidat inrymmer en del tolkningsproblem, som kritikerna har påpekat.

Omröstningarna har inte genomförts i hela landet, är till sin natur rådgivande, olika metoder har använts och deltagandet har varierat. Valberedningen kan förstå dessa synpunkter och menar att modellen behöver förfinas och styras upp på ett mer samordnat sätt nästa gång partiet står inför partiledarval. Detta uppdrag åligger nu partistyrelsen. Men detta tar på intet sätt bort förankringen och stödet för Liberalernas nästa partiledare och att dessa omröstningar givit förbunden ytterligare en viktig metod att lyssna på medlemmarna inför nomineringsbeslutet. Det har även stärkt medlemskapets värde.

Nomineringarna ger ett tydligt stöd för Nyamko Sabuni; ‪18 av de‬ 21 länsförbunden har nominerat henne samt Liberala studenter. Valberedningen anser att Nyamko Sabuni har de kvalifikationer det krävs för att lyfta och skapa ny kraft inom vårt parti. Hon är kompetent, politiskt erfaren men har samtidigt också kunskap av hur näringslivet fungerar, en viktig egenskap för en liberal ledare. Hennes ledarskap är tydligt, stärker personer i hennes omgivning och är för hela landet. Hon har i sin roll som minister visat påtagligt politiskt mod.

Valberedningen föreslår därför att landsmötet till ny partiledare för Liberalerna väljer Nyamko Sabuni.

Även om valberedningen har försökt finna en enighet bakom förslaget till partiledare har inte detta lyckats. Två ledamöter, Monica Brohede Tellström och Joakim Rönnbäck, har utifrån bland annat Stockholms läns och Liberala ungdomsförbundets nomineringar, gjort en annan bedömning och reserverat sig till förmån för Erik Ullenhag. Att valberedningen noggrant övervägt flera kandidater under hela denna öppna process, och kommit till skilda slutsatser ser vi inte som ett problem utan det visar på att vårt parti rymmer olika åsikter och flera perspektiv. Vi liberaler gillar konkurrens, också inom det egna partiet. Det har också bidragit till viktiga och fördjupade diskussioner i valberedningen.

Under utfrågningarna har de tre utstrålat engagemang, glädje och vilja att ta sig an den inte helt lätta uppgiften att samla och stärka Liberalerna i Sverige. Från valberedningens sida vill vi uttrycka ett stort tack till Johan Pehrson, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag för att ni valde att under en månads tid resa land och rike runt för att ge era visioner om Liberalernas framtid; att liberalism, tolerans och öppenhet skall prägla hela vårt land.

Avslutningsvis är vi i valberedningen stolta över den process som lett fram till det förslag på ny partiledare för Liberalerna vi idag ger. Intresset för Liberalerna har ökat, de tre kandidaternas förtroende har stärkts och den öppna, moderna och demokratiska processen ger en stor legitimitet åt en nyvald partiledare.

Liberalernas valberedning,

Olle Schmidt, ordförande

Anita Jernberger

Ann Catrine Fogelgren

Eric Hesselius

Joakim Rönnbäck

Lars Persson Skandevall

Monica Brohede Tellström