Se alla

Stärkt integration till det svenska medborgarskapet

Måndag 31 maj 2021

Idag presenterar Robert Hannah fem av Liberalernas nya integrationsförslag som ska stärka betydelsen av svenskt medborgarskap.
Liberalerna vill ge människor verktygen för att kunna lyckas i Sverige. Liberalerna ser medborgarskapet som slutet på integrationsprocessen och inte ett steg på vägen. Medborgarskapet ska man erhålla först när man har uppnått de sociala, ekonomiska och demokratiska mål som vi vill ställa upp. Dessutom behöver vi skapa en mer inkluderande syn på vad det innebär att vara svensk. En svensk medborgare ska aldrig behöva känna sig ifrågasatt som svensk.

De fem förslagen om medborgarskap omfattar:

 • Tydliga mål för integrationspolitiken.
  a. Social integration. Obligatoriskt deltagande i kvalitetssäkrad språk- och samhällsundervisning som följs upp.
  b. Ekonomisk integration. Mediantiden från uppehållstillstånd till att individen blir självförsörjande ska halveras till 2030.
  c. Demokratisk integration. Alla integrationsinsatser måste bygga på delaktighet i svenska samhället och respekt för demokratiska värderingar.
 • Obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända. Det bör vara obligatoriskt för samtliga asylsökande, inklusive de som idag väljer eget boende, samt anhöriginvandrare, att delta i samhällsundervisning. Undervisningen ska ske direkt vid ankomst till Sverige, men även under asyltiden samt när man fått uppehållstillstånd. Undervisningen ska fokusera på frågor om vårt demokratiska, jämställda och sekulära samhälle.
 • Särskild samhällsinformation för nyanlända barn. Kunskaperna om det svenska samhället måste stärkas även nyanlända barn. Skolverket ska få i uppdrag att ta fram ett särskilt studiematerial med information om svenska samhället för nyanlända barn som kan användas inom ramen för den vanliga skolan.
 • Digital kurs i samhällskunskap för anhöriginvandrare innan ankomst. Kunskaperna om det svenska samhället måste stärkas för anhöriginvandrare innan de anländer till Sverige. Migrationsverket ska få i uppdrag att ta fram en digital kurs i samhällskunskap för anhöriginvandrare inför ankomst.
 • Följ upp språk­ och samhällsprovet för svenskt medborgarskap med medborgarskapssamtal. Liberalerna vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle där varje människas frihet är i fokus och där alla ökar sina möjligheter att bli en aktiv samhällsmedborgare. När det språk- och samhällsprov för medborgarskap som Liberalerna drivit fram har blivit verklighet. ska ansökningsprocessen i nästa fas kompletteras med ett personligt samtal. Ett så viktigt steg som att bli medborgare ska bygga på ett mänskligt möte som markerar det personliga åtagandet och förtrogenheten med såväl språk som de rättigheter och skyldigheter som medborgarskapet innefattar.

Läs hela intervjun här.