Se alla

Satsning på trygghet, konkurrenskraft och välfärd

Onsdag 18 september 2019

Idag presenteras budgetpropositionen för 2020. En budget med viktiga liberal satsningar för ökad trygghet, stärkt konkurrenskraft och för att värna välfärden. Samtidigt som skatterna sänks på jobb och företagande för 10 miljarder sker stora satsningar på rättssamhället, försvaret och välfärden.

Sverige är ett land med stora möjligheter och med stora utmaningar. Vi ser att otryggheten växer när kriminaliteten vinner mark. Ett nyckfullt Ryssland ökar risken för en väpnad konflikt i vårt geografiska närområde. Företag lämnar landet i takt med att privata investeringar minskar. Skolresultaten är på för låga nivåer samtidigt som lärarbristen växer och kommunernas ekonomi viker. Hundratusentals unga lever idag under hedersrelaterat våld och förtryck. Personer med funktionshinder blir idag utan det stöd och den frihet som de har rätt till. Arbets- och bostadsmarknadens funktionssätt leder till att människor inte kommer in.

Mer måste göras för att lösa de samhällsproblem vi ser. Efter fyra förlorade år under förra mandatperioden driver nu Liberalerna på för att öka tryggheten och säkerheten, stärka den svenska konkurrenskraften och värna välfärdens kärna.

Sverige ska bli tryggare och säkrare

Satsningar för att stärka rättssamhället. Tryggheten minskar, antalet anmälda brott ökar och andelen poliser sjunker. För att vända den negativa trenden prioriteras hela rättskedjan och alla tidigare satsningar på rättsväsendet ligger kvar. Utöver de närmare två miljarder i tillskott till Polisen som tidigare beslutats, satsas över tre miljarder under mandatperioden till rättsväsendets alla centrala myndigheter.

Satsningar för ett stärkt försvar. Situationen kring Östersjön innebär att Sveriges försvar behöver stärkas. Försvarsberedningens beslut ska genomföras. Det innebär att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och att ytterligare fem miljarder kronor årligen tillförs det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Allt fler lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en avgörande frihetsfråga. I budgeten satsas på 165 miljoner under mandatperioden för att intensifiera arbetet. Utöver satsningar på kompetensutveckling ska det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck permanentas.

Stärkt svensk konkurrenskraft

10 miljarder i sänkta skatter på jobb och företagande. Sverige är en liten exportberoende ekonomi med världens högsta skatter. För att locka hit kompetens och företag behöver vår konkurrenskraft öka. Från den 1 januari 2020 avskaffas värnskatten. Reformen kostar 6 miljarder och är på sikt självfinansierande. Utöver det blir det billigare att anställa, FoU-avdraget höjs nästa år med 500 miljoner och flyttskatten sänks med en halv miljard.

Elektrifieringskommission. Klimatutmaningen är en avgörande framtidsfråga. För att möta den måste vi ställa om från fossilt till fossilfritt. En elektrifieringskommission inrättas för att påskynda investeringar i elvägar, och laddinfrastruktur för ellastbilar. Kommissionen får ett anslag på fem miljoner kronor per år, och dess arbete kommer att bli en viktig del i Sveriges infrastrukturpolitik.

Värna välfärdens kärna

Kunskapsskola med fler lärare. I dag saknar var tredje elev fullständiga gymnasiebetyg och närmare var sjätte elev lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet. Detta innebär att elever slås ut istället för att ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Bristen på utbildade lärare växer. I skolpaketet anslås ytterligare en halv miljard om året till lärarassistenter samtidigt som fler lärare fortbildas genom lärarlyftet. Dessutom införs lovskola från 2022, fortbildningsinsatser inför införandet av en tioårig grundskola samt medel till specialpedagogiska myndigheten, för att digitalisera de nationella proven och för att förbereda betyg från årskurs 4.

Satsa på välfärdens kärna. Kommuner och regioner har det tufft ekonomiskt. Personer i behov av personlig assistans får inte de stöd de behöver. I budgeten föreslås mer pengar till svenska kommuner, karriärtjänster i vården införs för att ökad attraktivitet samtidigt som LSS tillförs mer pengar för att andning och sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov samt ett ökat bilstöd.