Se alla

Sabuni: Ökat stöd till skolorna under coronakrisen

Fredag 24 april 2020

Nyamko Sabuni höll idag i en pressträff gällande skolans utsatta läge under rådande pandemi. Liberalerna med partiledaren i spetsen ser hur skolorna runt om i landet i mångt och mycket lyckats mycket väl med den enorma omställningen som undervisningslandskapet gått igenom under denna förhållandevis korta tid. Men trots att mycket är bra, innebär inte det att saker inte kan bli bättre.

Bland de mest uppenbara problemen som nu har uppstått är en ökad frånvaro från eleverna, detta trots att regeringen meddelat att grundskolans verksamhet ska fortgå som vanligt. Självklart ska en elev stanna hemma om den upplever sjukdomssymtom. Liberalerna har dock fått indikationer på att många föräldrar väljer att hålla sina barn hemma trots avsaknad av symptom. Detta är oacceptabelt.

Många lärare upplever på grund av detta en ökad arbetsbörda, då de både måste täcka upp för sjuka kollegor och skapa digitala uppgifter för den stora mängd elever som av en eller annan anledning håller sig hemma. Som vi alla vet är skolpersonalens arbetsbörda redan för hög, så att denna utsatta arbetsgrupp ska utsattes ännu mer är oförlåtligt.

Liberalerna ser ett behov att stödja upp skolornas verksamhet i två punkter. Dessa punkter följs av underpunkter med konkreta förslag för att bemöta problemen.

Säkra elevernas rätt till kunskap och trygghet

 • Skolplikten gäller – informera alla vårdnadshavare
  Liberalerna vill ge Skolverket i uppdrag att skyndsamt ta fram en upplysningskampanj med syfte att nå ut till alla vårdnadshavare som har barn i grundskolan med information om att skolplikten fortsatt gäller. Informationen ska göras tillgänglig på flera språk i syfte att nå alla grupper.
 • Skolorna behöver stöd för att hantera frånvaron
  Liberalerna ser även ett behov av att Skolverket utfärdar tydliga riktlinjer till skolor om hur de ska agera i de fall eleven inte är i skolan. Detta gäller särskilt de elever det funnits oro kring, exempelvis vad gäller kunskapsresultat eller familjesituation, sedan tidigare i grundskolan likväl som gymnasieskolan. Det är viktigt att myndigheten ger tydliga besked till Sveriges lärare om hur de exempelvis ska agera i de fall elever stannar hemma och begär hemuppgifter eller distansundervisning.
 • Förlängd sommarskola för elever som hamnar efter
  Huvudmän är i dag skyldiga att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som inte uppnår gymnasiebehörighet. Eftersom hög frånvaro är tätt förknippat mot skolmisslyckanden kommer det inom en snar framtid att finnas ett stort behov av sommarskola. Enligt lagen får sommarskola dock enbart anordnas under juni månad vilket begränsar den till högst ett par veckor. Regeringen har antagit en förordning som gör det möjligt att förlägga lovskolan till annan tid än juni, men det får bara tillämpas vid begränsade fall, exempelvis om en skola behöver stänga ner av smittskyddsskäl. Liberalerna vill att lagen skyndsamt ändras, så att alla skolor ska få möjlighet att förlänga sommarskolan med en månad.

Minska lärarnas arbetsbelastning

 • Ta fram och aktivera en prioriteringslista
  Lärarnas arbetsbelastning har under en lång tid varit omvittnat hög. Det har givit upphov till att vissa huvudmän i samråd med lärarfacken lokalt har tagit fram prioriteringslistor för att minska stressen för lärarna lokalt på skolan. Coronakrisen har dock givit upphov till att lärare i hela landet vittnar om en förvärrad situation med oerhört hög arbetsbelastning. Vi vill därför att alla skolhuvdmän ska upprätta en sådan prioriteringslista för rektorer och lärare och, som huvudregel, aktivera den.
 • Låt lärarstudenter hjälpa till i skolan
  Liberalerna föreslår att lärarstudenter ska anställas för att stärka bemanningen i den svenska skolan. Det finns cirka 40 000 lärarstudenter i Sverige vars kunskap bättre kan tas tillvara på samtidigt som de får möjlighet till arbetslivserfarenhet och sidoinkomster.
 • Samverkansråd för stöd till skolan
  I kristider ökar behovet av tydlig information – och då särskilt från myndigheter. När förutsättningarna för skolverksamheter förändras och nya förordningar tas fram måste det finnas tydliga svar tillgängliga för både lärare, rektorer, elever och vårdnadshavare. Liberalerna föreslår att samtliga tre skolmyndigheter bildar ett gemensamt samverkansråd för stöd till skolor under coronakrisen.

Läs hela dokumentet: Skolan behöver stöd under coronakrisen