Se alla

Rektorer måste kunna agera resolut mot våldsamma och hotfulla elever

Tisdag 27 juli 2021

Under de senaste åren har flera rapporter och internationella undersökningar visat på stora brister i den svenska skolan när det kommer till studiero och trygghet. En stor andel elever uppger att de saknar studiero på sina lektioner – men många uppger även att de känner sig otrygga i skolmiljön. Särskilt drabbade av otryggheten i skolan är flickor. 

Den nationella kartläggningen Skolundersökningen visar att många brott äger rum i skolmiljön, och det handlar i huvudsak om misshandel, hot och sexuella kränkningar. Samtidigt uppger många lärare att de inte längre vågar ingripa i stökiga situationer av rädsla för att bli anmälda. Därtill uppger hela en av fem lärarstudenter att de rent av övervägt att hoppa av utbildningen på grund av att de utsatts för hot, våld eller trakasserier under sin praktik ute på skolor.

Studiero är avgörande för att eleverna ska kunna fokusera på skolan. Kopplingen mellan studiero och kunskapsresultat är tydlig. I PISA framgår det att elevers läsförståelse drabbas tydligt negativt om det råder störningar och disciplinproblem i klassrummen. För att lyckas med studierna krävs fokus och koncentration — något som i sin tur förutsätter trygghet och studiero i skolan.

Elever som allvarligt stör skolverksamheten ska kunna omplaceras

Det är inget annat än ett misslyckande om elever eller lärare som utsätts för våld eller hot väljer att byta skola för att slippa bli utsatta. Liberalerna menar att det aldrig får vara offret, utan förövaren, som ska omplaceras. Liberalerna vill således att alla skolledningar ska ha mandat och möjlighet att skyndsamt omplacera en elev om det bedöms nödvändigt för trygghet och studiero. 

För att det ska vara möjligt att omplacera elever tillfälligt till andra skolenheter, är det helt avgörande att skolor samarbetar. Liberalerna vill göra det möjligt för kommuner att ställa krav på att alla skolor, såväl offentliga som fristående, ska tillhandahålla akutplatser för omplacerade elever. På så sätt kan man bryta upp en grupp av elever som gemensamt utsätter andra för hot och trakasserier och utåtagerande elever ges chans att byta skolmiljö. 

Lagen ska gälla även i skolan – elever som begår brott ska polisanmälas

Skolan får aldrig tillåtas bli en isolerad ö från samhället. Lagar som gäller i Sverige ska även gälla i skolan – och på samma sätt som i övriga samhället ska brott mot lagen som begås i skolan anmälas. Det är även viktigt för elever eller lärare som exempelvis blir utsatta för våld eller hot; de är lika mycket brottsoffer som de som utsätts utanför skolmiljön. 

Liberalerna har därför föreslagit att det ska bli ett krav att alla skolor har rutiner för vem som ska ansvara för att brott polisanmäls. Det är viktigt att brott anmäls, även när det gäller yngre förövare. Detta då socialtjänsten kan uppmärksamma det, och på så vis sätta in eventuella insatser eller stöd skyndsamt. 

Rektorer måste ha möjlighet att stänga av elever omedelbart när säkerheten hotas

Liberalerna vill att skolan ska få utökat mandat och stärkt befogenhet att skyndsamt agera vid akuta fall. Om en rektor bedömer det nödvändigt för att säkra tryggheten, ska det vara fullt möjligt att omedelbart besluta om att tillfälligt stänga av en elev utan att först prova andra åtgärder, som exempelvis skriftliga varningar eller kvarsittningar, samt utan att behöva invänta yttranden från elev och vårdnadshavare. Därtill ska en rektor på gymnasiet kunna stänga av en elev permanent. 

Skolan måste få bättre möjligheter att skyndsamt vidta åtgärder för att säkra elevers och skolpersonals trygghet. Det förebyggande arbetet är avgörande, men när det uppstår akuta situationer måste skolan ha tillgång till omedelbara verktyg. 

Nyamko Sabuni håller pressträff om skolan
Nyamko Sabuni håller pressträff om skolan