Se alla

Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn/barn till nyanlända

Onsdag 18 april 2018

Liberalerna vill att alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Och vi vill att fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Då måste fler få chansen att lära sig svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande. Språket är nyckeln in i det svenska samhället.

Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barns lärande och språkutveckling och fyller en särskilt viktig roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Dessutom kan barnens deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, möjligheter att få jobb.

Liberalerna föreslår:
Inför en obligatorisk språkförskola för nyanlända. Ska omfatta alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år. Liberalernas bedömning är att förslaget omfattar 15 000 barn. Barnen ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan.

Stärk svenska språkets roll i förskolans läroplan. Förskolans läroplan ska liksom i dag lyfta fram betydelsen av modersmålsstöd men läroplanen ska tydligare än i dag betona barnets språkutveckling i svenska språket.

Statlig satsning gällande förskolans roll för språkutveckling. Språkförskolan sker i ordinarie förskoleverksamhet men varje vecka ska det finnas särskild svenskundervisning. Kompetensen om barns språkutveckling behöver öka på förskolorna.

Inför aktivt förskoleval. På samma sätt som görs inför förskoleklass bör alla kommunens barn bjudas in till ett aktivt förskoleval för att öka möjligheterna för föräldrar att välja förskola.

Kommuner ska arbeta uppsökande för att få fler nyanlända barn/barn till nyanlända, oavsett ålder, till förskolan. Ökat fokus på föräldralediga. För att främja framförallt kvinnors språkinlärning måste kommunerna åläggas att anordna kurser i svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Att delta i svenskundervisning ska vara en relevant motprestation för att få försörjningsstöd.

Totalt kostar reformen 1,2 miljarder årligen. Liberalerna kommer i vår vårbudgetmotion återkomma med en fullständig finansiering.