Se alla

Nyamko Sabunis landsmötestal

Lördag 16 november 2019

Vänner!

Ett nytt årtionde väntar. Om vi blickar framåt tio år, var befinner sig Sverige då? Hur långt har vi kommit i omställningen mot ett fossilfritt samhälle? Har klyftorna i samhället minskat? Har vi fått bukt med våldet? Och framför allt, vilken roll har liberalismen och Liberalerna spelat i allt detta?

En som redan bestämt sig om liberalismens framtid är Vladimir Putin. Han sa nyligen i en intervju i Financial Times att liberalismen har spelat ut sin roll och tappat kontakt med folket. Han tycker vidare att liberaler inte har någon rätt att ha synpunkter på andra länder.

Det säger alltså en man som förtrycker sitt folk. Som inte låter ryska folket fritt välja sina politiska ledare. Som inte låter journalister arbeta fritt. Som kontrollerar och begränsar dem som verkar inom civilsamhället. Han är den som låtit bomber regna över de grupper i Syrien som har bekämpat IS och krävt frihet från diktaturen.

Putins intervju följdes upp av en krönika vars slutsats var att liberalismen visst har fortsatt stor roll att spela. Men att den behöver förnyas. Jag håller med. Liberalismen är svaret skyldig när det gäller hanteringen av allt viktigare frågor, inte minst klimathot, migrationen och de växande klyftor som uppkommer i globaliseringens spår. Med mitt tal vill jag anta utmaningen och ge svar på dessa frågor.

Vi liberaler har alltid varit som bäst när kunnat ge väljarna svar på varje tids stora frågor.

Låt mig börja med dem klyftor som uppstår i globaliseringens tidevarv. Liberalismen har alltid handlat om att motverka orättvisor och skapa möjligheter. Tidigt formulerades den liberala visionen om att alla skulle få möjlighet att smida sin egen lycka. På detta landsmöte fattar vi beslut som bidrar till att förverkligar denna vision.

Vi har en stolt historia att bygga vidare vårt arbete på. Tänk vad vi åstadkommit när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Eller hur assistansreformen har underlättat för människor med funktionsnedsättning. Hur liberal politik har bidragit till att lyfta hundratals miljoner människor ur extrem fattigdom. Att utjämna klyftor är en liberal specialitet!

För oss liberaler finns inget viktigare för att skapa lika möjligheter, än en fungerande skola. En fungerande skola är den bästa socialpolitiken. En fungerande skola är den bästa integrationspolitiken. En fungerande skola är den bästa rättspolitiken. För oss utgör skolan grunden för allt. Där skapas drömmar och framtidstro. Därför har liberaler alltid prioriterat skolan.

Flera delar av vår politik kommer nu att genomföras inom ramen för Januariavtalet. Vi inför en tioårig grundskola. Vi inför ökade krav på lärarutbildningen. Och vi inför fler karriärtjänster i utsatta skolor.

Men det finns behov av ytterligare åtgärder. Fler ska vilja utbilda sig till lärare. En anledning till den stora lärarbristen är lärarkårens arbetsmiljö. De som har ansvar att utbilda våra barn måste känna att de trivs på sin arbetsplats. Det är genom fler utbildade lärare som vi kan vända utvecklingen i skolor i utsatta områden. Att förbättra lärarnas arbetsmiljö ska vara en prioriterad del i liberalernas skolpolitik.

Men nu, mina vänner, måste vi förstatliga skolan. Det är så vi skapar en likvärdig skola för alla.

Jämställdhet, självklart. Klyftan mellan kvinnor och män har minskat, men mycket återstår att göra. Vi ska vara längst fram i kampen. Fortfarande är det våld som kvinnor utsätts för i samhället utbrett. Det sker i hemmen. Och det sker i löpspåren. Vi ser en ökning av våld och dess skadeverkningar inom porrindustrin. Något som Liberala kvinnor uppmärksammat på ett förtjänstfullt sätt. Tack för era insatser!

Vårt partis historia tar sin början med liberala feminister som Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och Ingrid Segerstedt. För hundra år sedan tog vi liberaler kampen för kvinnors lika rösträtt. Idag ställer jag mig frågan hur vi bär deras arv vidare?

Efter varje sommarlov finns tomma stolar där en klasskompis borde sitta. Få kommuner följer upp vad som hänt de barn som saknas. Det saknas statistik över hur många dem är. Och det, i ett land som för statistik över vad vi alla heter. Jag vet exakt hur många Alma det föddes 2018 – 564, men inte hur många barn som ryktes ut ur skolan och in i tvångsäktenskap. Så kan det inte fortsätta! I Liberalernas Sverige accepterar vi inte traditioner som begränsar enskildas livsval.

Vi kräver tre viktiga åtgärder:

Vi vill ha ett nationellt center med uppdrag att förhindra att barn förs ut ur landet.

Centret ska samla statistik på nationell nivå över saknade barn.

Vid misstanke, vill vi göra det möjligt att beslagta ett barns pass för att förhindra utresan. Och vi vill göra det svårare för föräldrar att frånta barn sitt svenska medborgarskap.

Dessa förslag ingår i den nationella strategin för att bekämpa våld mot barn som lagts fram för landsmötet. Strategin lägger grunden för ett viktigt arbete framåt när barnkonventionen blir svensk lag nästa år.

Vänner, det behövs en kraft i svensk politik som står fast vid att barns rättigheter är politikers skyldigheter. Den kraften ska vi Liberaler utgöra!

Klyftan mellan funktionsnedsatta och andra riskerar att öka med regeringens politik. Vårt arbete för den här gruppen stannar inte vid att slå vakt om det som Bengt Westerberg en gång i tiden åstadkom. Vi måste gå vidare med en offensiv politik för rättvisa och tillgänglighet. Det första som måste ske är att det tillförs mer resurser och att staten tar över fullt ansvar för finansieringen av assistansen.

Som frihetsälskande parti vill vi gärna att staten håller armslängds avstånd från oss medborgare. Men LSS är kanske det tydligaste exemplet på när staten ändå måste gå in och garantera frihet. I år fyller LSS 25 år. Förra året gick vi till val på att återupprätta lagen. Och det mina vänner, det ska vi göra!

Nu tänker jag fokusera på den klyfta som uppstår när politiker väljer att försumma människor som bor i vissa områden. Redan när jag var integrationsminister kunde vi se ett utbrett utanförskap. Problemen har fördjupats.

Vi läser om skjutningar, sprängningar, hot och våld. Självklart påverkar dessa händelser alla de skötsamma människor som också bor här. Människor som vill trivas och vara stolta över sina områden. I många fall människor som flytt från krig och sökt sig till trygghet. Här lever barn, ungdomar och vuxna som bryr sig om sina medmänniskor, men som känner en stark oro för att kriminella förstör och tar över det offentliga rummet. Parallella samhällen växer fram för att vi politiker tillåter det. När staten förlorar makten över dessa områden är det de skötsamma som drabbas. Samhället måste återta kontrollen över dessa områden. Någon måste stå upp mot kriminella nätverk, moralpoliser och klanledare som hotar demokratiska principer.

Vi ska ta tag i dessa problem. Vi kan skapa bättre livsvillkor för de som idag lever i utanförskap. Därför ska Liberalerna ta fram konkreta åtgärder för att vända utvecklingen.

Idag lanserar vi ett förortslyft med ett ambitiöst mål. Sverige ska inte ha några utsatta områden 2030.

För att nå detta mål krävs kraftfulla reformer inom:

Brottsbekämpning och extremism,

Utbildning,

Egen försörjning,

Jämställdhet och demokratiska värderingar

samt Tryggare bostadsområden, där vi idag presenterar konkreta åtgärder.

Förslagen handlar om att bryta den förslumning som utgör en grogrund för negativ utveckling. Det handlar om insatser för att minska trångboddheten och insatser som kan minska andelen mottagare av försörjningsstöd. Det är ett paket av lagändringar och åtgärder som bidrar till ökad trygghet.

Förortslyftet bygger vidare på de liberala reformer som genomförs inom ramen för Januariavtalet. Till exempel bättre undervisning i svenska för invandrare, begränsning av EBO för att minska koncentrationen av nyanlända i samma område och språkkrav för 4 medborgarskap. Förortslyftet komplettera våra krav på fler poliser och lagförslag för att stoppa gängkriminaliteten.

Vänner, det är så vi motverkar segregation och främjar integration och sammanhållning.

Vi ska betala tillbaka den integrationsskuld vi byggt upp. Sverige har haft en migrationspolitik, som inte stöttats upp med effektiva verktyg för bättre integration av dem vi tagit emot. Därför är det viktigt att vi kombinerar effektiva integrationsåtgärder med en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Svensk migration är mer än asylrätt. Kompetensutvisningar ska stoppas. Vi ska värna asylrätt och den ska tillämpas på liknande sätt som andra jämförbara länder. Rent konkret innebär är att antalet asylsökande till Sverige kommer att minska.

Vi ska värna vår stolta tradition av internationell solidaritet.

Sverige ska bidra till en värdigare tillvaro för alla de flyktingar som aldrig når vårt land. Sverige är redan en stor bidragsgivare till UNHCR, men det är få andra biståndspengar som gör lika stor nytta som dessa. Liberalerna bör prioritera en kraftigare satsning på att förbättra förhållandena i världens flyktingläger. Inte bara tillgång till mat, toaletter och sjukvård utan också livschanser som utbildning och möjligheter till sysselsättning.

Vänner! Det är så vi tar ett långsiktigt humanitärt ansvar.

Så till klimatet!

Vi befinner oss i en brytningstid. Kanske är den lika omvälvande som när vi gick från jordbruk till industrisamhälle. Idag ställer vi om från det fossila till det fossilfria. Vi liberaler bejakar denna omställning. Den är helt nödvändig. Miljoner barn och unga runt om i världen protesterar för att vi politiker inte gör tillräckligt för klimatet. De har rätt.

När vi nu går in i 2020-talet ska alla veta att Liberalerna är partiet för dem som tar klimathotet på riktigt allvar. Vi ska möta kraven på att skydda vår planet med teknikoptimistism, inte klimatskam. Vi ska vara partiet som tror på att individer, företag och politiker tillsammans kan göra skillnad.

De senaste månaderna har jag rest runt i landet på en klimatturné. Det jag lärt mig är att det finns tekniska lösningar på klimatproblemet. Jag besökte en av världens mest avancerade forskningsanläggningar, MAX IV i Lund. Där bedriver man materialforskning för att ta reda på vad som kan ersätta fossila material.

Jag besökte vidare skogsindustriföretaget Stora Enso i Karlstad. De satsar en miljard årligen på forskning och innovation. Deras budskap var tydligt: ”Allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av träfiber i morgon”.

Ett annat fantastiskt exempel var besöket på Retuna i Eskilstuna. Världens första återbruksgalleria. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation. Allt som säljs på Retuna är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Det är så vi räddar 5 klimatet, med hjälp av entreprenörer, med hjälp av forskning, och innovationer. Tekniken finns där ute, på företag och på forskningslabb, redo att sjösättas.

Hade Liberalernas miljöpolitik gällt så hade Sverige, inte Norge, varit ledande i fossilfria bilar. Redan för tio år sedan föreslog vi storsatsningar på laddstolpar och skattefrihet för bilar med noll utsläpp. Men nu tar Sverige upp jakten, från årsskiftet inrättas Elektrifieringskommissionen. Vi vill att kommissionen ska leda arbetet för att göra lastbilstransporter fossilfria till 2030.

Nästa steg i arbetet för att elektrifiera våra transportmedel ingår i den klimatrapport vi ska besluta om här på Landsmötet. Vi vill göra om Bonus-Malus systemet och rikta den endast till fossilfria bilar. Klimatet kan inte vänta. Vidare vill vi att de som kan åka kollektiv, men ändå väljer bilen, ska betala mer för utsläppen. Därför vill vi införa vägavgifter på motorvägar på sträckor där det finns kollektivt alternativ. Landsbygden ska inte behöva betala för storstädernas utsläpp.

Ska vi elektrifiera vår industri och våra transporter så behöver vi mer och ren energi. Sverige behöver fossilfri energi från kärnkraften! När regeringens politik tvingar Vattenfall att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk återstår endast import av dansk kolkraftsel eller rysk gas. De som över allt annat vill stänga kärnkraften skickar en räkning till framtiden. En räkning som våra barn och barnbarn får betala.

Vi behöver en ny energiöverenskommelse. Denna politiska strid måste vi vinna.

År 2030 måste vi ha kommit långt om temperaturhöjningen ska begränsas till 1,5 grad. Regeringens ”att göra-lista” räcker inte. Se bara på biltrafiken, där målet i många år nu varit att minska utsläppen, men där verkligheten är en annan – utsläppen ökar. Vår politik krävs för att säkra målet om 1,5 grads temperaturhöjning.

Låt oss nu möta väljarna med tydligt budskap kommande år: om klimatet är viktigt för dig, då är det säkrast att du röstar liberalt!

Jag är född i en storstad och har levt mitt i liv i stora städer. Men som många andra har jag nära band till ett Sverige utanför våra storstäder. Jag har familj i såväl Dalarna som i Värmland. Jag är medveten om de utmaningar vi har att hantera tillsammans. Den som väljer att bosätta sig på landsbygden ska känna sig trygg med att vården, skolan och polisen finns närvarande. Om hela Sverige ska växa är ett bättre företagsklimat helt avgörande. Men också bredband i hela landet.

Hela vårt land har stora och skiftande infrastrukturbehov. Det är i ljuset av detta vår hållning i frågan om höghastighetståg ska betraktas. Ska prestigeprojekt som höghastighetståg, som främst gynnar storstäder prioriteras, då vill vi att det sker i enlighet med Januariavtalet. Finansieringen ska ha en bred förankring i riksdagen.

Jag är också medveten om hur viktig gles- och landsbygden är för Sveriges tillväxt och välfärd. Jag vet hur stolta värmlänningarna är över sin skogsindustri. Att det varje dygn tillverkas 6 kartong motsvarande 100 miljoner mjölkförpackningar på Skoghalls Bruk. Stolta över att världens största tillverkare av smarta telefoner, Samsung, får alla sina telefoner gjutna i Uddeholmsstål från Hagfors.

För mig är landsbygdens utveckling lika viktig som städernas utveckling. Jag vill, precis som förslag från medlemmarna här, att Liberalerna sätter igång ett arbete för att utveckla landsoch glesbygdspolitiken. Det är så vi håller ihop landet!

Jag träffade tyvärr aldrig min företrädare Bertil Ohlin. Han var professor i nationalekonomi och den som myntade begreppet ”Det glömda Sverige”. Bertil var bättre än någon annan på att förstå och kombinera socialpolitik med ekonomi. Han förstod vikten av fungerande konkurrenskraft för svenska företag. Varje möjlighet att vinna en order i konkurrens med andra, är i praktiken grunden till det svenska välståndet. Vi glömmer inte hans uttryck – ”de välståndsbildande krafterna” – som han använde för att påminna om att det är genom starka företag vi klarar välfärden.

Sverige har nästan en halv miljon företagare idag. När de konkurrerar med omvärlden så gör de inte det med lägsta löner. De konkurrerar med innovationer, forskning och kompetens. Men också politiken tävlar, fast med andra länder. När Sverige har skatter som driver svenska företagare ut ur landet blir vi alla fattigare. Vi minns Ingvar Kamprad och IKEA. Vi minns Rausing och Tetra Pak. Låt mig var tydlig: När Liberalerna värnar välfärden, då värnar vi företagarens villkor.

Värnskatten var skadlig för vår ekonomi. Att vi lyckades få bort den är en viktig markering av att utbildning ska löna sig. Ledare i internationella företag som vill ta hit sina högavlönade experter ska inte vara rädda för Sveriges skattesystem. Vi står upp för att ingen ska behöva betala mer än hälften av sina intjänade pengar i skatt. Vi står upp för liberal rättvisa.

Problemet är inte att för många lever i rikedom, utan att för många lever i fattigdom.

Efter nyår börjar de första fyrtiotalisterna fylla 80. Och de är många. Vi har vetat det länge, men nu är vi där! Fler behöver vård men färre kan finansiera och utföra den.

Läser man rapporter från Sveriges kommuner och regioner så framträder en verklighet som många av oss inte vill möta när vi blir gamla. Vardagssituationer som att:

Hemtjänsten kom inte idag, för det var omöjligt att hitta en vikarie.

Eller, nu har brandlarmet gått tre gånger på en vecka för att pappa glömmer kastruller på spisen – men kommunen tycker att han kan fortsätta bo kvar hemma.

Att kön till demensutredning är lång.

Det kan kännas hopplöst. Jag vet. Men för oss som socialliberaler får det inte vara hopplöst. För det finns mycket vi kan göra politiskt.

I diskussionen om kommunernas och regionernas ekonomiska problem ska vi tänka längre än de andra partierna.

Vi ska säkra välfärden samtidigt som vi omfamnar omvandling och 7 nya smarta lösningar. Under kommande år kommer digitaliserade processer och robotar i vården att bli än mer viktiga. Liberalerna välkomnar detta.

Vi har en trovärdig politik för en värdig vård och omsorg. De årsrika ska ges alla möjligheter att leva ett fullvärdigt liv. De ska veta att det finns ett varmt och värdigt omhändertagande när de behöver.

Med liberala profiler som Barbro Westerholm i spetsen har vi goda möjligheter att få genomslag för vår politik.

Vänner! Våra fiender har vind i seglen. Uppgiften för oss liberaler under 20-talet är stor. 2030 närmar sig fortare än vad vi tror. Då ska vi liberaler uppnått mycket:

Avskaffat utanförskapsområden i Sverige, återupprättat kunskapsskolan, skapat ett sammanhållande kitt mellan generationer, stadsdelar och landskap. Med liberal politik har vi nått klimatmålen.

Varje beslut Liberalerna fattar, varje reform vi genomför, är ytterligare en pusselbit för att öka människors frihet. Tillsammans driver vi Sverige framåt mot att bli möjligheternas land. Sverige behöver ett starkt liberalt parti.

Tack för att ni lyssnat!