Se alla

Ny klimathandlingsplan för att nå klimatmålen

Torsdag 21 december 2023

Regeringen påbörjar ett nytt kapitel i svensk klimatpolitik. För första gången någonsin finns nu en klimathandlingsplan som skapar förutsättningar för att Sverige ska nå klimatmålen och nå hela vägen till nettonollutsläpp senast 2045.

Det här är också första gången som en klimathandlingsplan baseras på en utbyggd elproduktion där alla fossilfria kraftslag inkluderas. Den här regeringen vet att det är vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi som tillsammans utgör de viktigaste klimatåtgärderna. Vi fokuserar på en bred palett av åtgärder istället för det ensidiga fokuset som föregående regeringen hade. På så sätt minimerar vi risken för att ett enskilt styrmedel ska slå allt för hårt mot hushållen.

Regeringens klimathandlingsplan innehåller ett femtiotal nya åtgärder som påbörjas eller genomförs under denna mandatperiod. Här är några av de mest centrala delarna:

  • År 2027 kommer Sverige att införa EU:s nya utsläppshandelssystem ETS 2, vilket är så tidigt som det går. Systemet kommer att implementeras brett och inkludera samtliga sektorer. Förslag på åtgärder för att kompensera  företag och hushåll ska tas fram.
  • En utredning kommer att tillsättas för att ta fram styrmedel som gör att vi i Sverige når vårt eget ESR-åtagande, som innefattar utsläpp som inte är del av utsläppshandeln – som exempelvis vägtransporter och jordbruk. Det är viktigt att människor och företag inte drabbas av orimligt höga kostnader.
  • Ett avståndsbaserat system för beskattning av tunga godstransporter ska analyseras för att öka incitamenten för användningen av nollutsläppsfordon. Det nya systemet ger incitament för åkerier att använda fordon med nollutsläpp, till exempel ellastbilar. Idag betalar man lika mycket, oavsett hur långt man kör. Vissa utländska åkerier undviker helt eller delvis att betala avgifter. Ett system baserat på körsträcka blir både heltäckande, rättvist och bra för klimatet.
  • Ett svenskt marknadsintroduktionsstöd för elflyg bör tas fram i takt med att marknaden för elflyg utvecklas. På så sätt stödjer vi en utveckling där de fossila utsläppen från inrikesflyget kan minska i relativ närtid.
  • Klimatstöden till företag och andra aktörer är viktiga för att stimulera och snabba på klimatomställningen. Regeringen förstärker Klimatklivet med 800 miljoner kronor nästa år. Dessutom ses klimatstöden över för att bättre kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbrukssektorn.

 

Fotograf: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet