Se alla

Nu stärker vi trygghet och studiero i skolan

Måndag 6 november 2023

Otryggheten i skolan ökar och många elever kan inte koncentrera sig i klassrummet. Detta är en oacceptabel utveckling som måste brytas. Rektorer och lärare behöver få större handlingsutrymme och långtgående befogenheter för att kunna säkerställa trygghet och studiero för alla elever. Liberalerna menar att det behövs en kulturförändring i skolan, där den som inte följer reglerna ska mötas av tydliga och omedelbara konsekvenser. Det får heller inte råda några tvivel om att det är rektorn och lärarna som bestämmer i skolan, inte vårdnadshavare och elever.  . Bara så säkerställer vi en trygg skolmiljö och god arbetsro för både elever och skolpersonal. 

Att skolan är trygg och lugn är avgörande för elevernas mående och kunskapsutveckling. Undersökningar visar även att de ungdomar som går på en skola där eleverna i större utsträckning följer ordningsreglerna har lägre sannolikhet att begå våldsbrott. Att stärka rektorers och lärares befogenheter är alltså nödvändigt både ur ett brottsbekämpande perspektiv och för att säkerställa en bra framtid för våra barn.