Se alla
Nallebjörnar under vitt täcke.

Nu införs ett särskilt barnfridsbrott

Onsdag 3 mars 2021

Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Idag lever mer än 200 000 barn i Sverige i familjer där det förekommer olika former av våld. Idag finns heller ingen särskild straffbestämmelse som kriminaliserar att utsätta ett barn för att bevittna brott. Forskningen visar att barn som bevittnar brott i en närståenderelation löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

Idag på en pressträff presenterade Juno Blom, tillsammans med justitieminister Morgan Johansson, åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet för utsatta barn. Ett nytt brott införs, sk barnfridsbrott, och innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna (se och höra) vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i en nära relation, typfallet mellan föräldrarna. Nära relation innebär att barnet ska ha en nära relation till både gärningsperson och offer för huvudbrottet. Dessa måste däremot inte ha någon nära relation till varandra.

– Vi vet att utsattheten ökar i samband med pandemin när fler barn tvingas vara hemma. Det gäller det att vi gör allt som står i vår makt för att säkra deras tillvaro, politiken måste ta ansvar för barns utsatthet, säger Liberalernas partisekreterare och talesperson i barnrättsfrågor Juno Blom.

Tidigare har det införts en särskild rätt till brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott, vid den tidpunkten var det inte aktuellt att kriminalisera bevittnandet. Nu kriminaliseras detta och det föreslås därför att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd, i likhet med alla andra barn som utsätts för brott.

Det föreslagna straffet är fängelse i högst två år och är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Här kan du se hela pressträffen.