Se alla

Liberalerna vill ha ett Europas FBI

Tisdag 20 maj 2014

EU måste göra mer för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Ett europeiskt FBI, krafttag mot människohandel och en europeisk åklagare är tre av förslagen som Jan Björklund och Cecilia Wikström presenterar idag.

Den gränsöverskridande brottsligheten i Europa ökar. Enligt Europol finns det 3600 olika nätverk av organiserad brottslighet som är aktiva inom EU. Ungefär en tredjedel ägnar sig åt handel med narkotika. Människohandeln ökar, ILO beräknar att 880 000 personer blev offer för tvångsarbete i EU under 2012.

– Vi vill inte stå vid sidan av och se på medan den grova organiserade brottsligheten ödelägger människoliv runt om i Sverige, och i hela Europa, säger europaparlamentariker Cecilia Wikström.

Liberalerna presenterar idag en rapport med förslag för att bekämpa den internationella brottsligheten.

– Europa behöver bättre samarbete mot brott. Det är dags för ett Europas FBI som kan ta krafttag mot dessa, på alla sätt, gränslösa brottslingar, säger Jan Björklund.

Liberalerna vill:

  • Gör Europol till Europas FBI. Europol behöver kraftigt utökade resurser och befogenheter att driva eget operativt arbete.
  • Skapa ett Europas CSI. Europol behöver kraftigt förstärkt analyskapacitet för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten.
  • Utveckla Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet. Åklagarmyndigheten ska bekämpa gränsöverskridande brottslighet som människohandel, penningtvätt och narkotikasmuggling. EU-åklagaren ska även utreda bedrägerier med EU-medel.
  • Ta krafttag mot människohandel och barnsexbrott. EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer för människohandel och i länder där barn utsätts för övergrepp.
  • Utöka listan på EU-brott. Den grova gränsöverskridande brottsligheten blir allt mer diversifierad, och det behöver avspeglas i listan över de brott Europol har befogenhet att ägna sig åt. Det handlar bland annat om miljöbrott skattebrott och manipulation av spel
  • Skydda vittnen i hela EU. Hot mot vittnen blir allt vanligare, därför bör ett europeiskt vittnesskyddsprogram inrättas. Stöd till frivilligorganisationer som skyddar brottsoffer är centralt. Den som faller offer för människohandel ska erbjudas uppehållstillstånd i EU.
  • Stärk skyddet för integriteten. Den enskildes integritet måste stå i centrum för all brottsbekämpning. EU:s regler för dataskydd behöver stärkas, så att den personliga integriteten skyddas. EU:s datatillsyningsman bör omvandlas till en Europeisk datainspektion som granskar lagförslag och reglerar hur personuppgifter får användas vid brottsbekämpning. Om och hur svenska lagar om datalagring bör ändras utifrån EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet bör snabbutredas.