Se alla

Liberalerna kräver satsning på läromedel

Måndag 5 juli 2021

Liberalerna vill satsa mer pengar på läromedel i svenska skolan. Idag investerar Sverige minst i Norden på läromedel. 85 procent av lärarna svarar att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med sin undervisning. Elever som tillfrågats uppger att de efterfrågar fler tryckta läromedel. Dessvärre är tillgången på läromedel eftersatt, och mer än var femte skola uppger att de har mindre än 400 kronor per år och elev att köpa läromedel för.

För att lärare ska kunna ägna sin tid åt att vara just lärare, är det viktigt att lärarkåren inte belastas med tidskrävande arbetsuppgifter som inte gynnar elevernas undervisning. Ett konkret exempel på det är att lärare ägnar mycket tid åt att själva sammanställa, producera och kopiera material och böcker. Detta orsakas enligt lärarna av en bristfällig tillgång på adekvata resurser i form av tryckta läromedel. Utöver att det är tidskrävande att lärare nödgas ta fram mycket egenproducerat material, så är det även svårare att kvalitetsgranska materialet. I framstående skolnationer prioriteras ofta läromedel högt. Alla måste barn i svensk skola måste ges samma förutsättningar att lära sig oavsett i vilken skola man går eller vilken lärare man har.

Liberalerna kommer därför verka för att stärka läromedlens roll i det svenska skolsystemet. Alla elever i grund- och gymnasieskolan måste i högre utsträckning få tillgång till läromedel av hög kvalitet.

Läs och hör mer här.