Se alla

L, M och KD: Sverige behöver en ny energiöverenskommelse som innehåller kärnkraft

Torsdag 28 november 2019

Det saknas politiskt genomförbara förslag som löser de problem som svensk energipolitik står inför. Samtliga riksdagspartier måste nu bjudas in till nya energiförhandlingar. Regeringen måste sätta ett skarpt datum för ingåendet av en ny energiöverenskommelse före årsskiftet, skriver Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD), Nyamko Sabuni (L) på DN Debatt idag.

Läs hela artikeln här

I artikeln lyfter partierna nio viktiga krav inför nya energiförhandlingar:

1. Målet för Sveriges energipolitik ska vara ett 100 procent fossilfritt elsystem. Alla fossilfria kraftslag måste därför bidra. Kärnkraften måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden.

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas och alla ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar ska göras. En oberoende bedömning av de ekonomiska förutsättningarna att driva reaktorer vidare bör genomföras.

3. Vi är positiva till en ny generation kärnkraft. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. Ökad forskning är ett första steg.

4. Elmarknadens utformning måste utredas. I dag betalar marknaden för energi, men det finns inga incitament att tillhandahålla kvalitet eller effekt, det vill säga tillräckligt med energi vid ett givet ögonblick. Ett elsystem där man betalar för dessa egenskaper skulle bli mer robust. Planerbara kraftslag som kärnkraft skulle få ersättning för dess viktiga funktion i elsystemet. Leveranssäkerheten i systemet måste upprätthållas. Riksdagen har beslutat om leveranssäkerhetsmål i det svenska kraftsystemet. Detta beslut måste verkställas.

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. En sådan analys bör tas fram mot bakgrund av det ökade behovet av fossilfri el på lång sikt. Elmarknadens utformning måste bidra till ett stabilare elsystem, men också säkerställa tillräcklig utbyggnad av elnätet.

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer.

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning.

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika utsläppsfria energislag.

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas.