Se alla

Betyg från årskurs 4

Onsdag 20 augusti 2014

Betyg ska ges fr.o.m. årskurs 4. Det är ett av tre förslag för att höja resultaten i skolan som regeringens utredare Martin Ingvar har presenterat.

Utredarens förslag är att betyg införs fr.o.m. årskurs 4 i grundskolan, att obligatoriskt bedömningsstöd införs i svenska och matematik i årskurs 1 och att ett kunskapskrav i läsförståelse införs i årskurs 1.

Att betyg ges tidigare har flera fördelar. För det första innebär betygen tydligare information om hur det går i skolan till elever och föräldrar. För det andra tydliggörs målen för utbildningen och eleverna sporras att anstränga sig mer. För det tredje innebär betygen dessutom att skolans arbete fokuseras på vad som ska uppnås, på kunskapsresultaten, och varje lärare blir tvungen att förtydliga vad varje elev behöver arbeta mer med.

Martin Ingvars förslag syftar till att bedömningskulturen i skolan ska utvecklas, något som bidrar till att fler kan nå målen för utbildningen. De förslag som presenteras i dag ger verktyg för att tidigt upptäcka elevernas behov. Då kan också skolan snabbt sätta in det stöd som behövs för varje elev.

Fakta om förslagen
Betyg från årskurs 4
När betyg införs i årskurs 4 och 5 finns inte längre behov av krav på skriftliga individuella utvecklingsplaner. Betyg ska endast sättas en gång per år, och de ska skickas till elevernas vårdnadshavare. Dessutom ska betyget för icke godkänt resultat i årskurs 4-6 inte redovisas med F utan som att eleven ännu inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Tidplanen som föreslås i promemorian, som nu remitteras, är att betyg i årskurs 4 ska ges första gången vårterminen 2017.

Bedömningsstöd i svenska och matematik i årskurs 1
Det ska bli obligatoriskt för lärarna att använda nationellt fastställda bedömningsstöd i svenska och matematik i årskurs 1. Genom att använda bedömningsstöd kan skolan tidigt identifiera behov och sätta in stödåtgärder för de elever som inte bedöms nå kunskapskraven i årskurs 3. Dessa ska användas fr.o.m. läsåret 2015/16.

Kunskapsmål för läsning i årskurs 1
Kunskapskrav i läsförståelse, alltså i ämnet svenska, ska införas i årskurs 1. Alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter, eftersom varje barn som inte tidigt lär sig läsa riskerar att få kämpa för att hänga med under den fortsatta skolgången. Skolverket ska få i uppdrag att ta fram kunskapskrav.

Förslagen finns i en promemoria som nu kommer att remitteras.