Se alla

Beslut i korthet – skola

Fredag 17 november 2017

Mer tid i skolan

Liberalerna vill se en tioårig grundskola. Skolstart ska normalt ske vid sex års ålder, och förskoleklassen bör slopas. Förlorad undervisning måste snabbt tas igen. För elever som skolkat mycket eller blivit avstängda ska rektor kunna fatta beslut om skolplikt utanför skoltid och under lov.

Kunskap

Kärnämnen som svenska och matematik måste stärkas. Liberalerna vill göra detta genom att förlänga undervisningstiden i lågstadiet med i snitt en timme per skoldag.

Läs- och skrivtest bör genomföras i mitten av årskurs 1. För de elever som inte når upp till målen ska då extra lektioner i läs- och skrivinlärning direkt sättas in.

Lärare ska kunna fördjupa och utöka sina ämneskunskaper under sin karriär. Ett års vidareutbildning på universitet ska erbjudas, för fördjupning eller för att bli behörig i ytterligare ämnen.

Ansvaret för skolan

Liberalerna vill att staten ta över huvudansvaret för skolan – skolan behöver ökad likvärdighet och tydligare styrning. Det skulle också ge högre status till både skolan och läraryrket. Dåliga skolor ska aldrig accepteras. Skolor och förskolor som inte klarar sitt uppdrag ska kunna stängas ned eller snabbt sättas under tvångsförvaltning.

Förbättringar för nyanlända elever

Liberalerna vill att nyanlända elever ska ha rätt till fler lektioner i svenska. Landsmötet vill också inrätta ett särskilt preparandår för nyanlända elever som siktar på att snabbt börja på gymnasieskolans teoretiska program.

För att få en jämnare fördelning av asylsökande och nyanlända elever på fler skolor, vill Liberalerna att kommunala skolor ska kunna frångå närhetsprincipen på samma sätt som friskolor.

Uppdelning av undervisningen mellan tjejer och killar ska inte kunna göras av religiösa skäl – bara tillfälligt och då av pedagogiska skäl.

Satsa på lärarna – särskilt i utanförskapsområden

Lärare ska ha hög lön och kunna göra karriär. Liberalerna vill bygga ut systemet med förstelärare, och göra en särskild satsning för förstelärare i utanförskapsområden. Att ta sig an de största utmaningarna måste löna sig.

Aktivt skolval och valfrihet

Liberalerna vill införa aktivt skolval i alla kommuner. Till de friskolor som har kösystem ska barn kunna ställas i kö tidigast ett år före skolstart.