Se alla

Återstart för svensk skola

Torsdag 13 augusti 2020

I dag höll Nyamko Sabuni sitt sommartal där hon presenterade hur vi kan återstarta Sverige. En viktig del är att alla får med sig en bra skolgång som ger unga möjligheter att förverkliga sina drömmar. Men under pandemin har många elever halkat efter i skolgången, och det slår hårdast mot de som redan tidigare hade det svårast. I återstarten av Sverige behöver skolan komma i första rummet, därför föreslår Liberalerna idag att:

  1. Den allmänna förskolan ska göras obligatorisk från fem års ålder. Liberalerna har länge arbetat för att göra grundskolan tioårig, vilket nu utreds. För att fler barn ska lyckas i skolan vill vi även göra förskolan obligatorisk för alla barn från fem års ålder. Bland de 23 000 barn som i dag inte går i förskola, är många utrikes födda. Förskolan har som störst betydelse för just dessa barn.
  2. Det svenska språket ska prioriteras i förskolans läroplan. Det är viktigt att sätta det svenska språket först. Liberalerna vill därför införa konkreta mål för barns färdigheter i det svenska språket. Läroplanen ska även ändras så att det framgår tydligt att det svenska språket prioriteras först i förskolans språkutvecklande uppdrag – även om det inte är barnens modersmål.
  3. All pedagogisk personal i förskolan måste kunna prata svenska. Liberalerna vill stegvis höja betygskraven i svenska till förskollärarutbildningen till att på sikt vara lägst betyget C. Vi vill de kommande åren genomföra ett språklyft för personalen i förskolan så att alla barn möter vuxna som har tillräckliga kunskaper i det svenska språket.
  4. Fler skoltimmar med fokus på svenska. Elever i den svenska skolan har få lektionstimmar jämfört med elever i andra länder. Liberalerna vill nu ta nästa steg och i en metodisk takt öka antalet undervisningstimmar i ett antal centrala skolämnen, så som svenska, med lågstadiet som prioritet.
  5. Lovskola även i årskurs 6 och 7. För att skapa bättre förutsättningar för alla skolor att sätta in åtgärder för elever som behöver mer stöd för att lyckas i skolan, vill vi utvidga lovskolan genom att alla huvudmän även ska erbjuda det till elever med behov i årskurs 6 och 7.
  6. Statlig skolan senast 2026. Liberalerna vill att en färdplan för förstatligandet av skolan ska tas fram. Med staten som huvudman skapar vi både bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara villkor för den svenska skolan samtidigt som likvärdigheten blir bättre. Ett statligt huvudmannaskap skulle skapa bättre möjligheter att öka läraryrkets status, ge dem ökad autonomi och samtidigt förbättra styrningen av den svenska skolan.
  7. De bästa lärarna ska finnas där de behövs som mest.. Skolor med omfattande lärarbrist och socioekonomiskt svagt underlag behöver få ett kraftfullt och riktat stöd som gör dessa skolor attraktiva för legitimerade och erfarna lärare. Det förutsätter höga löner, lägre arbetsbelastning, minskad undervisningstid för lärarna, tillgång till stödpersonal samt goda möjligheter till individuell fortbildning.

Läs mer om förslagen här.