Se alla

Alla nationella prov på gymnasiet ska rättas av Skolinspektionen

Tisdag 13 mars 2018

Liberalerna föreslår:

  • Att alla nationella prov på gymnasiet ska rättas centralt, genom Skolinspektionens försorg.
  • Att regeringens beslut att halvera antalet nationella prov på gymnasiet återkallas.
  • Att även de nationella proven i årskurs nio rättas centralt på samma sätt.
  • Att Skolinspektionen ges uppdraget att vidta sanktioner och ytterst dra in tillståndet för skolor som generellt sätter s.k. glädjebetyg.
  • Att Skolinspektionen för uppdraget tillförs 300 miljoner kronor årligen, och att Skolinspektionen i första hand använder pensionerade lärare med behörighet i respektive ämne och erfarenhet av provrättning.
  • Reformen innebär en avsevärd lättnad i arbetsbörda för lärare i svenska, engelska och matematik på högstadiet och gymnasiet.

Bakgrund:

Skolverket och Skolinspektionen har under lång tid uppmärksammat problemet med s. k. glädjebetyg där skolor ger eleverna ett högre betyg jämfört med vad de har presterat på det nationella provet.

Skolinspektionen har sedan 2009 årligen haft regeringens uppdrag att genom stickprov välja ut nationella prov och kontrollrätta dem. Skolinspektionen konstaterar att i mer än 40 % av proven har den enskilda skolan bedömt resultatet minst ett betygssteg högre än vad inspektionen gör. I 20 % av fallen har skolan bedömt för lågt. Skolinspektionen ser ingen påtaglig skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Inspektionen har idag inga maktbefogenheter att ingripa mot skolor som sätter för generösa betyg.

Liberalerna föreslår därför att det införs central rättning av de nationella proven i gymnasiets samtliga årskurser. Elever i gymnasieskolan gör idag nationella prov i ett antal kurser i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Regeringen har nyligen beslutat att göra de nationella proven i gymnasiets årskurs 1 och 2 frivilliga, vilket i praktiken innebär att de avvecklas och inte längre kan användas för att göra nationella jämförelser eftersom inte alla elever i framtiden kommer att skriva dem.

Liberalernas förslag innebär att samtliga nationella prov i gymnasiet behålls och att Skolinspektionen varje år ska begära in de nationella prov som skrivs i gymnasiets samtliga tre årskurser och genomföra en central rättning av dessa. Även proven i årskurs nio rättas centralt. Resultatet ska sedan återkopplas till skolorna. Skolinspektionen ska ges tydligare instruktioner att skärpa kraven så att de s.k. glädjebetygen försvinner och skolor som missköter sig ska, oavsett huvudman, tvingas att vidta åtgärder för att minska skillnaden mellan betyg och provresultat. Den yttersta konsekvensen för en skola som inte rättar till felaktigheterna är att tillståndet dras in.

Läs Jan Björklunds intervju i Dagens Nyheter här.