Se alla

Dags för en bred socialliberal bostadsreform

Fredag 16 oktober 2020

Idag skriver Nyamko Sabuni på DN debatt om att det är dags för en bred socialliberal bostadsreform som förbättrar möjligheterna för de mest utsatta, ger kommunerna de verktyg de behöver och som ökar friheten för den enskilda människan.

Inför söndagens partiråd för Liberalerna föreslår därför partistyrelsen omfattande liberala reformförslag inom fem områden:

  1. Det behövs en social boendeform som utgår från behov. Den som exempelvis riskerar att bli utsatt för våld i hemmet, bli hemlös eller av annat skäl har ett särskilt stort behov av en bostad behöver en väg till ett tryggt hem. Vi föreslår en social boendeform där kommunerna kan omvandla kommunala hyresrätter till behovsbostäder som förmedlas till de mest behövande.
  2. Alla bostadsområden ska bli trygga områden. Det behövs kraftfulla åtgärder från hela samhället, som fler poliser, starkare rättssystem, men också hållbar stadsplaneringen och bostadspolitik för att skapa tryggare miljöer i bostadsområden. Det ska också bli lättare att vräka de som använder sin lägenhet för grov kriminalitet.
  3. Den extrema trångboddheten och sociala utsattheten måste minska. Ingen ska behöva leva så trångt att den inte kan studera eller hålla sig frisk. Därför föreslår vi bland annat att ett nytt mått för extrem trångboddhet tas fram och att särskilda insatser för barnfamiljer som bor trångt sätts in.
  4. En nationell hemlöshetsstrategi. Hemlösheten är en av de mest extrema formerna av social utslagning. Vi  föreslår bland annat ett stärkt stöd till de aktörer i civilsamhället som erbjuder tak över huvudet till hemlösa och en nationell stiftelse som förvaltar bostäder för hemlösa.
  5. Sänk trösklarna till det ägda boendet. För att fler ska kunna bestämma över sin boendesituation föreslår vi bland annat ett skattefritt bosparande för förstagångsköpare, hyrköpsbostäder, förenklingar för ombildningar och ett särskilt mål om att öka andelen äganderätter och bostadsrätter i, och omkring, utsatta områden.

Läs hela artikeln här.