Se alla

Liberala segrar i vårändringsbudgeten

Tisdag 16 april 2024

Idag har Liberalerna tillsammans med samarbetspartierna presenterat den ekonomiska vårpropositionen. Vi befinner oss i en orolig tid, där inflation, lågkonjunktur, krig i vårt närområde och en eskalerande våldsvåg är några av de utmaningar vi står inför. 

Vi tar ansvar för att bekämpa inflationen och stötta ekonomin, samtidigt som vi investerar i Sveriges välfärd och trygghet, med fortsatt upprustning av försvar och rättsväsende och därmed lägga grunden för återhämtning, samt stärka hushållens köpkraft, arbetslinjen och tillväxten. 

Vi satsar 6,5 miljarder kronor på vård och skola, 1,4 miljarder på kriminalvården och vi skjuter till 900 miljoner för att höja statusen i befintliga krigsförband. Därtill kommer regeringen satsa på sommarjobb för ungdomar och yrkesutbildningar, allt för att Sverige ska bli friare, rikare och tryggare. 

Några liberala vinster i budgeten:

En halv miljard extra till Sveriges skolor. En viktig del av Liberalernas skolpolitik är att det ska finnas en behörig lärare i varje klassrum – det är den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska få det stöd de behöver och lyckas i skolan. I tuffa ekonomiska tider har många kommuner det tufft med finanserna och riskerar att behöva minska personaltätheten för att klara budgeten. För att alla lärare ska kunna fortsätta undervisa Sveriges elever har Liberalerna valt att prioritera skolan i vårbudgeten med en satsning på 500 miljoner kronor som öronmärks till lärarlöner.

Utökade förstärkningsresurser. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina visar på behov av förstärkningsresurser att tillgå och detta behöver ske skyndsamt. Därför skjuter regeringen och samarbetspartiet till 900 miljoner till militära förband, 300 miljoner till Ukraina samt 385 miljoner till civilt försvar.  Liberalerna och samarbetspartierna stärker myndigheternas förmåga inom civilt försvar. 

Folkbokföring och svenskundervisning för ukrainare. Vi går nu fram och skapar en mer hållbar och anpassad lösning för ukrainska flyktingar som tagit sin tillflykt till Sverige på grund av kriget i Ukraina. Medel tillförs, och en utredning om lagändringar tillsätts, för att möjliggöra snabbare folkbokföring och etableringsstöd för människor som har flytt hit från Ukraina. Samtidigt tillförs 20 miljoner kronor för att fler kommuner ska kunna hjälpa ukrainare att lära sig svenska inom ramen för SFI. 

100 miljoner till laddinfrastruktur. För att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp år 2045 behöver vi ställa om och elektrifiera fordonsflottan. Att förstärka Klimatklivet är därför en helt central del i regeringens budget för att skapa förutsättningar för elektrifiering. Klimatklivet har hittills finansierat 141 000 laddpunkter i Sverige varav stöd till cirka 57 000 nya laddpunkter beslutades under 2023. 

Miljö- och klimatpolitiken förstärks med 173 miljoner kronor, för snabbare elektrifiering, stärkt arbete med skydd av värdefull natur, satsning på att bevara värdefulla naturmiljöer och arter i kulturlandskapet.

Arbetslinjen ska återupprättas. Att Sverige har en hög andel individer som arbetar och är självförsörjande är en förutsättning för en gemensamt finansierad välfärd. Fler i arbete betyder att fler bidrar till det ekonomiska välståndet och med egen försörjning ökar människors frihet och möjligheten att forma sina egna liv. 

Sverige har idag en av de högsta sysselsättningsgraderna i EU men trots detta är det fortsatt många som saknar tillräckligt inkomst för att försörja sig själva och sin familj. Mot denna bakgrund har regeringen tagit fram ett självförsörjningsmått. Måttet ska användas som ett komplement till dagens sysselsättningsmått och följas över tid. 

En kraftfull förstärkning av SiS. 300 miljoner tillförs Statens institutionsstyrelse, SiS, för att kunna genomföra nödvändiga förberedelser inför att ny lagstiftning rörande bl.a. möjligheter till låsning av boenderummen nattetid träder i kraft. Samtidigt förstärks viktiga rättsvårdande myndigheter som Sveriges domstolar, Justitiekanslern och Integritetsskyddsmyndigheten. 

En förstärkning av BRIS stödlinje med 4 miljoner kronor. Samtalen till BRIS om gängkriminalitet har ökat med 60 procent. Efter krav från Liberalerna ges nu BRIS bättre förutsättningar i sitt arbete med att erbjuda stöd till utsatta barn och unga dygnet runt.

Fler ungdomar ska få möjligheten till ett första jobb. Därför satsar regeringen 150 miljoner på att skapa fler sommarjobb i år. Det motsvarar 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet

Arbetet mot arbetslivskriminalitet förstärks med 30 miljoner kronor.  Den organiserade brottsligheten är systemhotande och måste bekämpas. Arbetet mot arbetslivskriminalitet är viktigt, inte minst för alla de som utsätts för människoexploatering genom arbete, många gånger under närmast slavliknande förhållanden. Liberalerna har sett till att arbetsmiljöverket får mer resurser för att bekämpa arbetslivskriminalitet och att människor utnyttjas på arbetsmarknaden. 

Nytt integrationsmål. Utrikes födda kvinnor och män ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter som den övriga befolkningen att leva ett fritt, värdigt och självständigt liv inom samhällsgemenskapen. Detta förutsätter att den som långvarigt befinner sig i Sverige anstränger sig för att bli en del av det svenska samhället och att samhället både ställer krav och ger möjligheter till integration. Integrationspolitiken ska bidra till social och kulturell, ekonomisk, språklig och demokratisk integration samt att genom utbildning förbättra förutsättningarna för flickor och pojkar med utländsk bakgrund.