Se alla

Inför Lex Nimo- Ett lagpaket för att skydda vittnen

Tisdag 16 mars 2021

Att vittna och för rättssystemet beskriva kriminella händelser man bevittnat är viktigt för att bringa rättvisa. Det kommer återkommande rapporter om hur fler drar sig från att vittna och hur detta leder till nedlagda utredningar och kriminella som går fria. Samhället behöver visa stöd till de som vittnar och ta krafttag mot de kriminella element som försöker förhindra vittnen från att berätta sina iakttagelser.

Vittnens roll i det svenska rättsväsendet är central. Det är dags att samhället ställer sig på brottsoffren och vittnenas sida och markerar mot de som försöker attackera rättvisan. Liberalerna föreslår därför ett paket av åtgärder för att underlätta för fler att våga vittna.

Lagpaketet för att skydda vittnen ska heta Lex Nimo. Detta efter den unga kille som utsattes för våld och hot efter att pekat ut kriminella under pågående brott. 17-årige Nimo vittnade mot några jämnåriga – men blev så hotad att polisen uppmanade hans familj att flytta.

Liberalerna föreslår:

Skärp straffen för att hota vittnen: 

  • Straffskalan för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling behöver höjas kraftigt.
  • Övergrepp i rättssak som riktar sig mot ett barn bör därför införlivas i grovt övergrepp i rättssak, med strängare straffskala.

Hindra kriminella från att nå vittnen: 

  • Fler kontaktförbud mot misstänkta i brottmål behöver utfärdas. Kontaktförbud ska där så krävs även kunna meddelas personer i den brottsmisstänktes närhet.
  • Elektronisk fotboja bör kunna användas i de fall där unga personer misstänks.

Gör domstolarna säkra för vittnen: 

  • Domstolar bör ordna separata ingångar och väntrum för vittnen.
  • Bättre möjligheter till fler förhör via länk för den som känner sig hotad.

Begränsa kriminellas tillgång till vittnesuppgifter: 

  • Begränsa tillgången till adress- och kontaktuppgifter till vittnen och brottsoffer. Allmänhetens möjlighet att ta del av vittnens identiteter ska hindras vid grov brottslighet om det finns risk för hot eller våld, i likhet med hur man hemlighåller brottsoffers namn för allmänheten.
  • Den grova organiserade gängen måste få svårare att ta del av hur polisen arbetar i förundersökningsprotokollen. Sekretessen kring uppgifter om brottsbekämpande myndigheters arbetsmetoder ses över.

Inför kronvittnen: 

  • En brottsmisstänkt person ska få kunna få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter som underlättar utredningen av även andras brott. Strafflindringen ska gälla den som lämnar uppgifter om bevisning som gör att allvarliga brott kan klaras upp.

Läs mer här.