Vår politik

  • Tiggeri är ingen lösning på fattigdomen, men lösningen ligger inte heller i att förbjuda tiggeri eller förbjuda människor att ge pengar.
  • Akut hjälp ska ges, men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri.
  • Svensk lag gäller för alla personer som vistas i vårt land. Diskriminering accepteras inte.
  • Människor ska inte utnyttjas – människohandel och att tvinga människor till tiggeri måste bekämpas som de grova brott de är.
  • Åtgärder krävs för att bekämpa diskriminering, rasism och antiziganism.

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Tiggeri är inte lösningen

Under senare år har många fattiga EU-medborgare sökt sig till Sverige för att tigga. Tiggeri är inte lösningen på den sociala misären i fattiga länder. Inte heller är förbud mot tiggeri någon lösning på fattigdomen. Lösningen på tiggeriproblematiken finns i länder som Rumänien och Bulgarien. Alla EU-medborgare har rätt att besöka Sverige tillfälligt, men svensk lag ska följas och ingen har rätt att slå upp boplatser var som helst, skräpa ner eller göra intrång på privat mark. Akut hjälp ska ges när det behövs, men inte på ett sätt som bidrar till att fler stannar i tiggeri.

Akut hjälp ska ges

Akut hjälp (natthärbärgen och andra hjälpinsatser) ska ges här men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri. Det är särskilt viktigt att socialtjänsten agerar när det handlar om barn. Åtgärder som gör att fler söker sig till Sverige för att tigga bör dock undvikas.

Svensk lag ska gälla alla i Sverige

Den fria rörligheten i EU ger alla rätt att besöka Sverige tillfälligt i tre månader, även utan att ha arbete här. Men lagarna ska följas, och man har inte rätt att slå upp boplatser var som helst. Avhysningar ska göras med respekt för den enskildes värdighet och egendom.

Skolgång i hemlandet

Barn har rätt till utbildning men lösningen måste vara att skolan fungerar bättre i hemländerna. Också Europas fattigaste barn har rätt till en långsiktig skolgång där de bor. Lösningen är inte att barn kommer hit för att leva under miserabla förhållanden och under ett par månader gå i skola här.

Stöd till hemländerna

Många som tigger kommer från Rumänien, Bulgarien och andra länder där fattigdomen är stor och diskriminering drabbar minoriteter såsom romer. Stödet till organisationer som bedriver konkret och effektivt arbete i t.ex. Rumänien behöver öka. Svenska tjänstemän bör kunna hjälpa till så att EU-medel för att bekämpa fattigdom, som i dag inte används, tas i bruk.

Tiggeri är en fråga för EU

För tiggande EU-migranter finns den långsiktiga lösningen i länder som Rumänien och Bulgarien. Samtidigt måste problemet upp på EU-nivå. EU måste arbeta mer för att länderna fullt ut använder de EU-medel som faktiskt finns för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vidare måste EU:s granskning av medlemsstaterna stärkas så att sanktioner införs mot de som sviker EU:s grundläggande värden.

Skärp lagstiftningen mot utnyttjande

Det förekommer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel. Detta ska bekämpas som den brottslighet det är och lagskyddet ska vara starkt.

Europeisk strategi mot antiziganism

Rasismen mot romer är omfattande i hela Europa och grundförklaringen till fattigdomen. Sverige bör inom EU fortsätta det arbete för att få fram ett europeiskt samarbete mot antiziganism som Liberalerna tog initiativ till i Alliansregeringen.

Ladda hem som PDF