Se alla

Tidiga insatser i skolan

Tidigare skolstart och tydligare uppföljning

Alla elever har rätt att nå sin fulla potential i skolan. För att det ska vara möjligt att det av stor vikt att elever som hamnar efter i skolan fångas upp i tid, så att stödinsatser kan sättas in så tidigt som möjligt.

Liberalerna vill:

  • Skolstarten ska ske vid sex års ålder i en tioårig grundskola
  • Elevens kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt
  • Elever som inte når målen ska ha rätt till stöd
  • Satsa på fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper

TIDIGA INSATSER ÄR VIKTIGA

Svensk grundskola sätter in särskilt stöd relativt sent. För att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten är det centralt att detta ändras och att elever som riskerar halka efter får stöd så tidigt som möjligt. Tidig uppföljning med bedömningsstöd, skriftliga omdömen, betyg och nationella prov är dock en förutsättning för tidiga insatser. Fler speciallärare bör anställas i lågstadiet och särskilda undervisningsgrupper främjas.

NATIONELLA PROV OCH BEDÖMNINGSSTÖD

De nationella proven från årskurs 3, som Liberalerna var med och införde, och bedömningsstöd från årskurs 1 ger goda möjligheter att snabbt upptäcka i vilka ämnen eleven bör få mer stöd. Genom att digitalisera och rätta de nationella proven externt säkerställs bättre likvärdighet i bedömningen.

TIDIGARE SKOLSTART OCH TIOÅRIG GRUNDSKOLA

Liberalerna har varit drivande i arbetet med att göra grundskolan tioårig och att starten sker vid sex års ålder genom att förskoleklassen blir det första året i ett fyraårigt lågstadium. Endast lågstadielärare ska vara behöriga att undervisa där. De förskollärare som idag arbetar i förskoleklassen ska ges möjlighet att vidareutbilda sig till lågstadielärare.

Ladda hem som PDF