Vår politik

  • Utsatta skolor ska ges stöd för långsiktiga insatser för studiero
  • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet
  • Ge skolorna möjlighet att införa ordningsomdömen
  • I första hand är det mobbaren, inte den mobbade, som ska tvingas byta skola
  • Elevhälsan måste byggas ut
  • Mobilfri skola under lektionstid
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Alla elever behöver studiero för att nå kunskapsresultaten

Ska resultaten i svensk skola höjas måste eleverna ges studiero på lektionerna. Elever som har svagt stöd hemifrån är de största förlorarna om de blir ständigt störda på lektionerna. Tiden i klassrummet ska kunna ägnas åt undervisning, inte förstöras av sen ankomst eller av att få tyst i klassen.

Inför ordningsomdömen

Alla grundskolor- och gymnasieskolor ska kunna använda ordningsomdömen. Omdömet ska ges som en bilaga till terminsbetygen, men inte till slutbetygen, som en sammanfattande skriftlig kommentar, inte i en betygsskala.

Förebyggande insatser för studiero

Liberalerna vill ha en kommission för studiero i skolan och ett statligt stöd till utsatta skolor som kan sökas av skolorna för att långsiktigt verka för ökad studiero. Skolorna kan själva utforma förslag till satsningar som nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, ökat föräldraansvar eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Därutöver måste det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst förbättras och elevhälsan byggas ut. Alla elever ska ha tillgång skolläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog.

Lärare och rektorer ska ges ökade befogenheter

Skollagen ska skärpas så att det tydligt framgår att lärarna har det fulla ansvaret för pedagogiken och undervisningen. Alla elever ska garanteras den utlovade undervisningstiden genom att förlorad tid ska tas igen. Lärare ska lättare kunna tvinga elever som stör lektionerna att lämna klassrummet. Elever som stör ordningen i skolan ska snabbare kunna avhysas, avstängas eller flyttas från skolan. I första hand är det mobbaren, inte den mobbade, som ska flyttas till en annan skola.

Mobilfri skola

Alla skolor ska vara mobilfria under lektionerna. Rektor ska därutöver kunna besluta om användning av mobiltelefoner under hela skoldagen, t ex under raster och friluftsdagar. De elever som behöver digitala hjälpmedel för sin inlärning ska kunna få det efter beslut från rektor.

Ladda hem som PDF