Se alla

Ordning och reda i skolan

Både elever och lärare har rätt till en trygg skola

Om skolan ska vara en plats där barn skapar sin framtid genom att tillägna sig kunskap och färdigheter, är det helt avgörande att barnen har studiero i klassrummet och trygghet i hela skolan. Det är också viktigt för att lärarna ska få en god arbetsmiljö. Dessvärre har många skolor problem med stökiga klassrum, mobbning och ordningsproblem. Det vill Liberalerna sätta stopp för.

Liberalerna vill:

  • Elever som mobbar ska flytta på sig, inte elever som blir utsatta
  • Alla skolor ska ha ordningsregler och fastställda konsekvenser
  • Det ska vara enkelt för en rektor att stänga av eller omplacera hotfulla elever
  • Lärarna ska ha mandat att agera mot stök i klassrummet
  • Skolor ska få stöd att införa evidensbaserade antimobbningsprogram
  • Avlasta skolan genom att låta socialtjänsten ta hand om elever med social problematik

Skolan behöver ett ordningslyft

Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärarna på undervisning. I regeringsställning har vi skärpt skollagen och gett lärarna mandat att vidta åtgärder mot elever som störs undervisningen.

Mer måste göras, därför har Liberalerna föreslagit ett Ordningslyft med många konkreta åtgärder, exempelvis införande av konsekvenstrappor på skolor. I en sådan ska det tydligt framgå vilka konsekvenser regelövertramp för med sig, så att det blir tydligt och förutsägbart får både elever, föräldrar, lärare och skolledning.

Lärarna ska bestämma i klassrummen

För att lärarna ska känna sig trygga i att agera tydligt mot ordningsstörande elever är det av största vikt att de har ett starkt stöd i lagen. Liberalerna vill därför göra skollagen tydligare, så att det framgår vilka befogenheter en lärare har för att upprätthålla trygghet och studiero. Därtill så vill vi att lagen ändras, så att det blir tydligare att det är de vuxna på skolan som bestämmer vilka ordningsregler som ska gälla.

Skolor ska ha metoder mot mobbning baserade på forskning

Det är uppenbart att det krävs ett omfattande krafttag mot mobbning i den svenska skolan. Det kräver ett aktivt arbete av skolledningar, lärare och övrig skolpersonal. För att arbetet mot mobbning ska bli framgångsrikt kräver det även att alla skolor kan få det stöd och stöttning som behövs. För det ändamålet vill Liberalerna att Skolverket får i uppdrag att kontinuerligt sammanställa internationell evidens i syfte att ge rekommendationer på vetenskapligt beprövade metoder för att motverka mobbning samt främja trygghet och studiero.

Mobilfria lektioner för ökad studiero

Bristen på studiero är tillsammans med kunskapsuppdraget den största utmaningen skolan står inför. Om svensk skola ska bli en av de bästa i världen krävs en mobilfri studiemiljö där eleverna kan tillgodogöra sig kunskap. Det kräver också att lärarna ges förutsättningar att ägna tid åt undervisning. Tack vare Liberalerna driver nu regeringen även förslaget om mobilfria klassrum.

 

Ladda hem som PDF