Se alla
Ung kvinna liggandes i säng. Svartvitt motiv.

Sexuella övergrepp mot barn

Barnets rätt ska alltid gå först – stärk skyddet mot övergrepp

Barnet har en ovillkorlig rätt till skydd. Ansvaret ligger hos vuxenvärlden. Alla barn har rätt till en uppväxt i trygghet.

Liberalerna vill:

  • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
  • Förbättra polisens utredningsverksamhet.
  • Den som döms för sexualbrott ska genomgå behandlingsprogram i fängelset.
  • Stärk det förebyggande arbetet i förskola och skola.

Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

I dag kan personer inte åtalas för sexualbrott mot barn om det gått ett visst antal år efter övergreppet, men med dagens dna-teknik går det allt lättare att få fram bevisning som håller i domstol också långt efteråt. Därför behöver preskriptionstiden tas bort, så att förövare aldrig kan känna sig trygga mot åtal.

Bättre utredningsverksamhet

Ärenden med barn inblandade är extra viktiga. Vi gör den största ekonomiska satsningen på rättsväsendet av alla Allianspartier och satsar mycket mer än dagens regering, bland annat för att förbättra utredningsverksamheten i polisen så att fler brott kan utredas och fler skyldiga ställas inför rätta.

Behandlingsprogram i fängelset

Den som döms för sexualbrott ska i fängelset genomgå behandlingsprogram för att bryta ett destruktivt beteendemönster. Den som vägrar delta i sådana program ska inte vara aktuell för villkorlig frigivning.

Förebyggande arbete i förskola och skola

Det förebyggande arbetet är alltid viktigast. Det är viktigt att barn i förskola och skola får prata om frågor kring kroppslig integritet och rätten att sätta gränser. Detta ska göras på ett sätt som passar för barnet utifrån barnets ålder och mognadsnivå.

Orosanmälningar till socialtjänst

Personal som möter barn i sitt yrke ska göra orosanmälningar till socialtjänsten när de tycker att något inte verkar stå rätt till. Antalet orosanmälningar har ökat på senare år, vilket i grunden är positivt eftersom det förhoppningsvis gör att mörkertalet minskar.

Bättre möjlighet för socialtjänsten att ingripa

Skyddet för barn som riskerar att utsättas för övergrepp måste vara lika starkt oavsett vilket land barnet kommer från. I dag finns en lucka i lagen som gör det mycket svårare för socialtjänsten att omedelbart omhänderta barn om de inte har sin hemvist i Sverige, även om de befinner sig i en miljö som är helt oacceptabel och där de löper stor risk för övergrepp. Det måste ändras. LVU som skyddslagstiftning måste fungera lika bra för alla barn som befinner sig i Sverige.

Barn som migrerar till Sverige

Hundratals barn som migrerar till Sverige försvinner varje år, ofta barn placerade på HVB-hem. En del avviker på eget initiativ, andra får hjälp eller tvingas till det. När barn utan skyddsnät kommer till Sverige ökar risken för att de ska utnyttjas inom sexhandeln. Det är mycket viktigt att tull, gränspolis och andra myndigheter samverkar och ges förutsättningar att utarbeta metoder för en utökad och bättre kontroll.

Skydda barn mot människohandel

Det är mycket viktigt att barnperspektivet alltid finns närvarande i arbetet mot människohandel. Det behöver finnas god kunskap kring exploatering av barn i hela rättskedjan, från poliser och åklagare till domstolsväsendet. Även inom till exempel socialtjänsten behövs mer kunskap.

Ladda hem som PDF