Vår politik

  • Företagande och ekonomisk utveckling i hela landet
  • Satsa på bredbandsutbyggnad och digital uppkoppling i hela landet
  • Vägar, järnvägar och flyg måste fungera
  • Nej till kilometerskatt eller vägslitageavgifter som leder till dyrare transporter
  • Reseavdraget måste reformeras
  • Fungerande grundläggande service

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

EN LEVANDE LANDSBYGD

Liberal landsbygdspolitik handlar om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. Vi vill skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort att kunna göra det. Alla i Sverige, oavsett var man bor, ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. För en levande landsbygd och regional utveckling i hela landet behövs bra infrastruktur, både vägar och järnväg, men också ett fullgott internet.

FÖRETAGANDE I HELA LANDET

Liberalerna vill säkerställa förutsättningarna för en levande landsbygd, men det får inte ske genom ineffektiva regionalstöd och omfattande byråkrati. Sverige behöver en företagsvänlig landsbygdspolitik och det uppnås inte genom höjda skatter på jobb och företagande.  Människor och företag över hela landet ska ha möjligheten att växa och utvecklas. Därför har Liberalerna drivit igenom utvidgning av stödet till innovationsgrupper och innovationsnätverkande för att nya företag ska kunna få rätt hjälp.

DIGITAL UPPKOPPLING OCH BREDBAND I VÄRLDSKLASS

Sverige ska ha en digital uppkoppling och bredband i världsklass. Det är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En väl fungerande uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag och en förutsättning för regional tillväxt. Glesbygden måste få bättre IT-kapacitet och statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att ekonomiskt stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig. Kopparnätet får inte avvecklas innan det finns godtagbara digitala alternativ. Det är viktigt för företag och enskilda att det finns väl fungerande posttjänster i hela Sverige.

KOMMUNIKATIONER FÖR JOBB OCH TILLVÄXT

Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det behövs fortsatta investeringar i järnväg, väg och annan infrastruktur. Inget land inom EU har så långt mellan landsändarna som Sverige. Det gör oss beroende av väl fungerande flygtrafik och strategiska flygplatser såsom Arlanda och Bromma flygplats som måste får fortsätta sin verksam. I takt med att elflyget utvecklas kommer de regionala flygplatserna får en allt viktigare funktion.

NEJ TILL KILOMETERSKATT OCH VÄGSLITAGEAVGIFT

Liberalerna motsätter sig införandet av en kilometerskatt eller vägslitageavgift som innebär dyrare inrikes lastbilstransporter och därmed sämre konkurrensvillkor. Det påverkar industrin, företagandet och jobben negativt och hämmar den regionala tillväxten. Istället för att beskatta resandet vill vi fokusera på smartare, längre och bättre transporter.

REFORMERA RESEAVDRAGET

I storstäderna går bussarna med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det handla om timmar. Det är därför en självklarhet att reseavdragen måste vara regionalt anpassade. . Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst där kollektivtrafiken är mindre utbyggd. Det skulle uppmuntra invånarna i storstäder att använda sig mer av kollektivtrafiken. Samtidigt skulle de som verkligen behöver bilen för att klara vardagen, de som bor utanför storstäderna, gynnas.

FUNGERANDE GRUNDLÄGGANDE SAMHÄLLSSERVICE

Det ska vara möjligt att bo och arbeta var man vill och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice på rimligt avstånd. Detta gäller såväl myndigheter som kommunal och kommersiell service. I landsbygd har framförallt servicelösningar som bygger på lokala förutsättningar och samverkan med företagare och civilsamhället möjlighet att bli långsiktiga och bärkraftiga.  Det är viktigt att statens service till medborgarna, t.ex. Polisen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket i möjligaste mån upprätthålls. För att kunna erbjuda en god kvalitet och effektivitet kan detta ske i en gemensam organisation s. k. lokala servicecenter.

Ladda hem som PDF