Se alla

Reformer för integration in i det svenska samhället

Liberalerna är det parti som har en konkret politik som befäster de demokratiska, jämställda och sekulära värderingarna som präglar vårt land. Det handlar om att motverka parallellsamhällen som exempelvis tar sig i uttryck i hedersrelaterat våld och förtryck. Den som med hot och våld hindrar andra att leva i frihet ska aldrig mötas med tolerans. Inte minst måste politiken också bekämpa grogrunden och förekomsten av diskriminering, rasism och extremism.

Vi ser medborgarskapet som slutet på integrationsprocessen och inte ett steg på vägen. Medborgarskapet ska man erhålla först när man har uppnått de sociala, ekonomiska och demokratiska mål som vi vill ställa upp. Dessutom behöver skapa en mer inkluderande syn på vad det innebär att vara svensk. En svensk medborgare ska aldrig behöva känna sig ifrågasatt som svensk.

Liberalerna vill:

  • Inga utsatta områden senast 2030 ska vara vägledande mål för statens budget
  • Obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända
  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska omvandlas till permanenta uppehållstillstånd vid jobb och egen försörjning.
  • Barn ska aldrig behöva tolka
  • Myndighetsutövning bör präglas av ett inkluderande språkbruk
  • Inför medborgarskapssamtal

Inga utsatta områden senast 2030 ska vara vägledande mål för statens budget

Inga utsatta områden senast 2030 bör vara ett vägledande mål för statens budget. Alla integrations- eller migrationspolitiska reformer måste bygga på en konsekvensanalys om reformerna minskar eller ökar utanförskapet. Alla reformer ska vägledas av principen att nyanlända ska få verktyg att ta eget ansvar för sin integration utifrån sina individuella förutsättningar. Dagens system innebär att samhället inte bistår med effektiva insatser som leder till språkkunskaper och jobb och som utgår från individens behov.

Obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända

Det bör vara obligatoriskt för samtliga asylsökande, inklusive de som idag väljer eget boende, samt anhöriginvandrare, att delta i samhällsundervisning. Undervisningen ska ske direkt vid ankomst till Sverige men även under asyltiden samt när man fått uppehållstillstånd. Undervisningen ska fokusera på frågor om vårt demokratiska, jämställda och sekulära samhälle. Forskning har visat på en rad områden där kunskapen och förståelsen bland nyanlända brister trots att man vistats i Sverige under flera år. Det handlar om frågor som jämställdhet, sexuella rättigheter, hedersförtryck, hbtq-personers rättigheter samt judars och andra religiösa minoriteters rättigheter. Utöver insatser för nyanlända är det viktigt att fortsätta stärka kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati hos hela befolkningen. Samma frågor måste få ett särskilt fokus i undervisningen till nyanlända.

  • Skolverket ska få i uppdrag att ta fram ett särskilt studiematerial med information om svenska samhället för nyanlända barn inom ramen för den vanliga skolan.
  • Migrationsverket bör få i uppdrag att ta fram en digital kurs som anhöriginvandrare ska genomföra innan de kommer till landet. Det bör tydliggöras att det är ett villkor för anhöriginvandrare att ha genomfört kurs om samhället för att ta del av samhällets förmåner.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska omvandlas till permanenta uppehållstillstånd vid jobb och egen försörjning.

Kraven för att kunna få permanent uppehållstillstånd bör tydliggöras. Det bör finnas ett krav på egen försörjning, kunskaper i svenska språket och samhället för att få erhålla permanent uppehållstillstånd. Barn eller personer som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller andra begränsningar som innebär att de har betydande svårigheter att kunna uppfylla t.ex. kraven för språkkunskaper eller försörjnings kravet måste kunna undantas, liksom så kallade kvotflyktingar.

Med ovanstående villkor skapas en tydlig koppling mellan ekonomisk integration och permanent uppehållstillstånd.

Barn ska aldrig behöva tolka

Nyckeln in i det svenska samhället är det svenska språket. Det ska finnas höga förväntningar på att alla som kan lära sig svenska också gör det, men för den som behöver tolkning i kontakt med sjukvården, kommunen eller någon myndighet ska tolkar användas. I orter där tillgången på tolkar är begränsad, eller i särskilt känsliga situationer, kan telefontolk av integritetsskäl ofta vara en lösning.

När barn tolkar åt sina vuxna familjemedlemmar blir de bärare av ett ansvar som aldrig ska läggas på ett barn. Detta är särskilt viktigt med tanke på att tolkning ofta används i känsliga och privata ärenden. Lagen bör skyndsamt ändras så att barn under 18 år inte ska behöva tolka åt vuxna i möten med myndigheter.

Myndighetsutövning bör präglas av ett inkluderande språkbruk

Ord som samhällets myndigheter använder har betydelse och kan förstärka utanförskapet. Många barn som är födda i landet känner idag en större tillhörighet med sina föräldrars hemland än deras egen – det beror inte enbart på att föräldrarna velat skapa en sådan identitet utan också på grund av att det svenska samhället genom ord och handlingar ofta visar att barnet inte har samma tillhörighet till sitt hemland. Istället för att fokusera på människors utseende eller bakgrund bör fokuset vara på vår gemensamma framtid. Begrepp som invandrare, invandrarområde, invandrarskola med flera bör av myndigheter och myndighetspersoner användas mycket restriktivt för att benämna svenska medborgare, särskilt gentemot barn som är födda i Sverige. Istället bör begrepp som första generationens svenskar användas för att säkerställa en inkludering. Det är viktigt att myndigheter är medvetna om språkets betydelse för utanförskapet.

Inför medborgarskapssamtal

Under lång tid var medborgarskapets betydelse nedprioriterat i Sverige. Liberalerna har under lång tid arbetat för att höja dess status, bland annat genom att driva på för medborgarskapsceremonier och att införa språk och samhällskrav. Det är något som genomförs i en rad länder som Kanada, Frankrike, Finland, Australien, och USA. Ett så viktigt steg som att bli medborgare ska bygga på ett mänskligt möte som markerar det personliga åtagandet och förtrogenheten med såväl språk som de rättigheter och skyldigheter som medborgarskapet innefattar. Medborgarsamtalet ska också handla om varför man vill bli medborgare och kunskaper om hur samhället fungerar.

Ladda hem som PDF