Vår politik

  • Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera
  • Uppmuntra delningsekonomin
  • Underlätta generationsväxling
  • Vi vill förenkla och förtydliga företagens informationslämning enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen
  • Lagförslag från EU-kommissionen ska konsekvensbedömas när det gäller företag, särskilt de mindre

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

MINSKA KRÅNGLET, FLER REGELFÖRENKLINGAR

Det ska vara enkelt att vara företagare. Arbetet med regelförenklingar måste öka så att fler vill starta och driva företag. Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.

MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN FÖR FÖRETAGARE

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Tydliga exempel är kraven på danstillstånd och lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Lagen är ett exempel på en otidsenlig lag som borde avskaffas. Det skulle också vara ett sätt att avlasta polisen.

UPPMUNTRA DELNINGSEKONOMIN – MOTARBETA INTE DEN

Den framväxande delningsekonomin ska bejakas där tjänster utvecklas som gör att befintliga resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Delningstjänster som lägenhetsuthyrningstjänsten Airbnb, samåkningstjänsten Uber och hämtningstjänsten Tiptap är exempel på innovativa tjänster som utmanar existerande affärsmodeller och ska uppmuntras. De nuvarande hindren i skattelagstiftningen som innebär att det är svårt för företagen inom delningsekonomi att betala skatt ska undanröjas.

UNDERLÄTTA GENERATIONSVÄXLING

Svenska småföretag står inför en omfattande generationsväxling. För ett familjeföretag innebär en överlåtelse inom familjen ofta en betydligt högre skatt jämfört med om bolaget säljs externt. Detta motverkar den långsiktighet som familjeföretagande innebär. Generationsväxlingar i företag ska underlättas genom att de s.k. 3:12-reglerna reformeras.

Ladda hem som PDF