Vår politik

  • Vi vill ha en tydlig märkning av livsmedel och andra varor.
  • Det ska finnas god tillgång till konsumentrådgivning i hela Sverige.
  • Tillgängligheten för konsumenter med funktionsnedsättning måste förbättras.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

En konsumentpolitik som ger mer konsumentmakt

Konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val och att fatta välgrundade beslut utifrån sina egna önskemål. En liberal konsumentpolitik syftar till att stärka konsumenternas ställning på marknaden. För att konsumenten ska ha möjlighet att utöva sin konsumentmakt krävs kunskap samt en fri och öppen granskning där marknadsaktörer granskas och där oseriösa företag avslöjas. Det förutsätter i sin tur att konsumenterna har god tillgång till information. Staten ska ge konsumenterna goda möjligheter att göra sina egna val och vara medvetna om konsekvenserna av dem, men staten ska däremot inte bestämma vilka val konsumenterna ska göra.

Tydliga regler och lagstiftning

För att marknaden ska fungera behövs tydliga regler och en stark konsumentlagstiftning. Utan rättigheter, tillgång till information och regler som garanterar produkternas säkerhet och innehåll försvagas konsumenternas makt.

Bättre märkning av mat

Vi vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga. Maten ska vara säker i hela Europa och vi vill slå vakt om traditionella varor. Vi vill också ha bättre konkurrens inom livsmedelssektorn. Det skulle vara bra både för konsumenternas valfrihet och för de små producenternas konkurrenskraft. Samtidigt ska den europeiska matproduktionen ställa höga krav på djurskydd, miljö och hygien.

Tillgänglighet för alla

Konsumenter med funktionsnedsättning har ofta sämre möjligheter än andra att utöva sin konsumentmakt. Det kan handla om bristande fysisk tillgänglighet i butikslokaler, i allvarliga fall ska det kunna räknas som diskriminering. Det handlar även om att viktig konsumentinformation inte är åtkomlig via kanaler som alla kan använda sig av. Ny teknik, ökad kunskap och vanlig eftertanke är alla faktorer som behövs för att åstadkomma en positiv förändring.

Stödet till konsumentorganisationer

De oberoende konsumentorganisationerna spelar en avgörande roll för att ta tillvara konsumenters intressen i samhället och på marknaden. Vi vill att konsumentorganisationen ska ha goda möjligheter att verka.