Vår politik

  • Östersjön kräver skyddsåtgärder både på nationell och internationell nivå
  • Miljöövervakningen av hav och vatten måste stärkas
  • Rena stränder – stränder måste städas från plast och annat skräp
  • Läckageskatt på gödsel som bidrar till övergödning och minskar biologisk mångfald i Östersjön ska införas
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

HOTEN MOT ÖSTERSJÖN

Östersjön är speciellt utsatt och det krävs fortfarande stora insatser, både nationellt, inom Helsingforskommissionen och i EU för att få en hållbar situation. De mycket omfattande oljetransporterna är ett stort hot. Östersjöns mest akuta problem är övergödningen som ger algblomning och bottendöd. Östersjön är klassat som särskilt känsligt havsområde vilket kräver skyddsåtgärder utöver det vanliga också inom sjöfarten som t.ex. farledsseparering och utökad trafikledning.

MILJÖÖVERVAKNING OCH RENA STRÄNDER
Miljöövervakningen av våra hav och vattendrag är en central del av miljöarbetet. Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Det marina skräpet är skadligt för människor, djur och natur. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

MINSKA ÖVERGÖDNINGEN
Användningen av handelsgödsel bidrar till övergödningen i Östersjön. Även förekomsten av kadmium i handelsgödsel är ett oroande miljöproblem. Det är därför angeläget att användningen av sådan gödsel minskar och att jordbrukets allmänna miljöpåverkan sjunker. Vi vill därför införa en ny läckageskatt för jordbruket.

ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT
Övergödningen beror på utsläpp av kväve och fosfor som skapar syrebrist. Att fasa ut fosfater i tvätt- och diskmedel har därför varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter.