Vår politik

  • Avreglera EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fasa ut direktstöden
  • Landsbygdsprogrammet behålls men inriktas mer på miljöåtgärder och ”kollektiva nyttigheter”.
  • Mer satsningar på landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald.
  • Alla gränshinder ska tas bort. Export-, pris- och produktionsstöd bör avskaffas.
  • Minska övergödningen – inför en läckageskatt
  • Säkra och sunda livsmedel genom kraftfulla lagar och regler samt tydligt konsumentperspektiv.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

EU:s jordbrukspolitik måste förändras

Jordbrukspolitiken står fortfarande för en allt för stor del av EU:s totala budget. Vi tycker att den måste förändras i grunden. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. I stället behövs mer satsningar på landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald. Jordbruks- och livsmedelspolitiken ska ha ett tydligt konsument- och hållbarhetsperspektiv.

JORDBRUKET SKA ERSÄTTAS FÖR HÅLLBAR FÖRVALTNING
Jordbruksföretag är viktiga för levande landsbygder, arbetstillfällen och nya förädlingsföretag samt för den biologiska mångfalden. Vi tycker att de som brukar jorden ska få ersättning för en god förvaltning av biologisk mångfald, ren luft och rent vatten.

BEHÅLL LANDSBYGDSPROGRAMMET
Vi vill behålla landsbygdsprogrammet. Det kan bland annat användas till att bevara öppna ängsmarker och biologisk mångfald. Vi vill stärka programmets miljöinriktning och bredda det till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper som har stort miljömässigt värde.

EN JORDBRUKSPOLITIK SOM GER KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR
En avreglerad jordbruksmarknad kräver att man lyssnar mer på konsumenterna, ökar profilering, förädling och nischproduktion samt att man är mer öppen för olika kombinationsverksamheter som miljövård och turism. En friare jordbruksnäring betyder också nya möjligheter för svenska livsmedelsproducenter. Prisvärda svenska produkter med hög kvalitet kan stå sig mycket väl i konkurrensen.

JORDBRUKET MÅSTE STÅ FÖR SINA MILJÖKOSTNADER
Ett hållbart jord- och skogsbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Många av de miljöproblem som jordbruksproduktionen leder till, till exempel övergödning och minskad biologisk mångfald, beror på användningen av gödsel. För att minska användningen av sådan gödsel vill vi införa en ny läckageskatt för jordbruket.

SÄKRA OCH SUNDA LIVSMEDEL
Vi måste ha en gemensam politik som garanterar säkra och sunda livsmedel. En gemensam marknad kräver kraftfulla lagar som är lätta att förstå för att garantera en god livsmedelssäkerhet. Konsumenterna måste ha god tillgång till nödvändig information, så att de kan göra informerade val.