Vår politik

  • Östersjön kräver skyddsåtgärder
  • Miljöövervakningen av hav och vatten ska stärkas
  • Rena stränder – stränder måste återkommande städas från plast och annat skräp
  • Läckageskatt på gödsel som bidrar till övergödning och minskar biologisk mångfald ska införas
  • Marina reservat behövs för att bevara biologisk mångfald och stärka fiskbestånden
  • Fiskets omfattning ska bygga på vetenskaplig grund utifrån vad bestånden tål.
  • EU:s reformerade gemensamma fiskeripolitik, med bland annat landningsskyldighet, ska införas inom hela EU.
  • Konsumenter ska kunna göra medvetna val vid köp av fisk
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

HOTEN MOT ÖSTERSJÖN

Östersjön är speciellt utsatt och det krävs fortfarande stora insatser för dess havsmiljö. Vi måste arbeta både nationellt, tillsammans med våra grannländer och inom EU för att få en hållbar situation. De mycket omfattande oljetransporterna är ett stort hot. Östersjöns mest akuta problem är övergödningen som ger algblomning och bottendöd. Östersjön är klassat som särskilt känsligt havsområde vilket kräver skyddsåtgärder utöver det vanliga också inom sjöfarten som t.ex. farledsseparering och utökad trafikledning.

MILJÖÖVERVAKNING OCH RENA STRÄNDER
Miljöövervakningen av våra hav och vattendrag är en central del av miljöarbetet. Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Det marina skräpet är skadligt för människor, djur och natur. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

MINSKA ÖVERGÖDNINGEN
Användningen av handelsgödsel bidrar till övergödning av vattenområden. Även förekomsten av kadmium i handelsgödsel är ett oroande miljöproblem. Det är därför angeläget att användningen av sådan gödsel minskar och att jordbrukets allmänna miljöpåverkan sjunker. Vi vill därför införa en ny läckageskatt för jordbruket.

ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT FÖR EN BÄTTRE HAVSMILJÖ
Övergödningen beror på utsläpp av kväve och fosfor som skapar syrebrist. Att fasa ut fosfater i tvätt- och diskmedel har därför varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter.

HÅLLBART FISKE
Fisk är dokumenterat nyttig och bra mat. Klimatpåverkan från vildfångad fisk beror på fångstmetoderna. För odlad fisk har fångsten av foderfisken stor klimatpåverkan. Även annan miljöpåverkan som övergödning och syrefria bottnar har fått stora konsekvenser för fiskbestånd och fiske, inte minst i Östersjön. Fisket måste hålla sig inom ramen för vad bestånden tål. Det behövs mer forskning och utveckling av miljövänliga fiskeredskap. Incitamenten för fisket att minska användningen av fossilt bränsle måste öka. Konsumenten ska kunna göra medvetna val vilket underlättas av tydlig och enkel märkning.