Vår politik

  • Målet ska vara att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan.
  • Vi vill att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars vistelse i veckan till skillnad från dagens 15 timmar. Det ska även finnas tillgång till nattis.
  • Alla ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med förskolepeng.
  • Alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare. Öka förskollärarnas status genom karriärtjänster liknande förstelärare med högre lön.
  • Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse, ska stärkas. Utökning av förskolor med konfessionell inriktning ska ej medges.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Förskola som stimulerar nyfikenhet

Förskolans betydelse för barns utveckling är central. Även om förskolan inte ska vara någon skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Alla förskolegrupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Öppna förskolan är också en viktig resurs som ger möjlighet för barn att umgås och träna svenska språket.

Inga könsstereotyper

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Vi vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik.

Inför nattis

Allt fler jobbar på udda arbetstider. Det är viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation.

Stärkt rätt till förskola

I dag har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 15 timmar i veckan på förskola. Vi vill att det ändras till 30 timmar i veckan för alla barn från ett års ålder. Öppna förskolan möjliggör också för barn och föräldrar att träffas och bör främjas.

SKärp TIllsynen

Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse, ska stärkas. Den nuvarande tillsynen ska kompletteras med regelmässiga stickprov genom besök på ett antal förskolor hos varje huvudman. Tillsynen över förskolor med konfessionell inriktning ska skärpas och ingen ytterligare nyetablering eller utökning ska medges.

RÄTTEN ATT VÄLJA förskola

 Alla föräldrar ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. För att underlätta valet, som bör ske digitalt, ska kommunen administrera en gemensam kö och ge god information om förskolorna i kommunen på flera språk.