Vår politik

  • Artdatabankens arbete ska främjas – antalet hotade arter i Sverige ska minska.
  • Slå vakt om Allemansrätten och om ett starkt strandskydd
  • Mer forskning kring skogen och om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder
  • Gammelskogarna måste skyddas.
  • En läckageskatt på gödsel som bidrar till övergödning och minskar biologisk mångfald införs
  • Miljöövervakning av hav och vatten bör främjas
  • Stränder ska återkommande städas från skräp
  • De orörda älvarna, deras biflöden och övriga lagskyddade älvsträckor ska skyddas
  • Åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften ska prioriteras där det görs störst miljönytta.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

ÖKAT SKYDD AV DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
Arbetet med att rädda till exempel blåvingen och den vitryggiga hackspetten liksom tusentals andra arter måste få ökad uppmärksamhet och stöd. För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden behövs ökade restaureringsinsatser. Vi vill främja Artdatabankens viktiga arbete

Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och dialog med lokalbefolkningen i berörda områden är en viktig del.

Den mest värdefulla naturen måste skyddas och här spelar naturreservat och nationalparker en viktig roll. Allemansrätten ska värnas. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd. Liberalerna är en tydlig garant för ett starkt generellt strandskydd men vill också utveckla anpassningen utifrån lokala förutsättningar.

Många av de miljöproblem som jordbruksproduktionen leder till, till exempel övergödning och
minskad biologisk mångfald, beror på tillförseln av näringsämnen via gödsel. Användningen av sådan gödsel måste minska och därför vill vi införa en ny läckageskatt för jordbruket.

SKOGEN
Skogen spelar en viktig roll för svensk ekonomi men är också avgörande för den biologiska mångfalden. Skogen renar luften och motverkar klimatförändringar. Både staten och skogsnäringen har ett långtgående ansvar att skydda skogens ekosystemtjänster. Det behövs mer forskning kring frågor om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna måste skyddas. Vi är positiva till att statligt ägd skog använts som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

HAV och VATTEN
De fyra nationalälvarna ska fredas från utbyggnad, liksom övriga i lag skyddade vattendrag samt bäckar, åar och andra mindre vattendrag.

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är kritisk på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat.
Dricksvattenförsörjningen måste säkras och fler yt- och grundvattentäkter ges skydd. Miljöövervakningen av våra hav och vattendrag är en central del av miljöarbetet.

Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Det marina skräpet är skadligt för människor, djur och natur. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

Vattenkraftens miljöanpassning bör ske långsiktigt och insatser prioriteras där störst miljönytta finns. Målet är att all vattenverksamhet har tillstånd enligt Miljöbalken men det är orimligt att storskalig och småskalig vattenkraft prövas efter samma mall.

MINSKA ÖVERGÖDNINGEN
Övergödningen beror på utsläpp av kväve och fosfor som skapar algblomning och syrebrist. Det krävs insatser för att minska utsläpp och miljöpåverkan i våra hav och vattendrag. Att fasa ut fosfater i tvätt- och diskmedel har därför varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter. Användningen av handelsgödsel bidrar till övergödning av vattenområden. Även förekomsten av kadmium i handelsgödsel är ett oroande miljöproblem. Användningen av sådan gödsel måste minska och att jordbrukets allmänna miljöpåverkan sjunka och därför vill vi införa en ny läckageskatt.