Vår politik

  • Undervisning i svenska språket ska prioriteras för nyanlända elever.
  • Nyanlända elever ska kunna få förlängd skolplikt för att nå kunskapsmålen.
  • Karriärtjänster för lärare med särskilt goda förmåner i utanförskapsområdena.  
  • Nyanlända elever ska kunna få undervisning i alla skolor och kommuner.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bra start för nyanlända

Vi måste göra särskilda satsningar för att nyanlända elever ska få en bra start på sitt nya liv i Sverige. Allt fler elever har kommit till Sverige efter ordinarie skolstart, vilket kräver extraordinära insatser då förkunskaper och erfarenheter skiftar.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad till deras förkunskaper. Elevernas kunskapsnivå ska kartläggas inom ett par månader för att de snabbt kunna delta i ordinarie undervisning i så många ämnen som möjligt. Vi vill också att det ska finnas introduktionsklasser på fler skolor, även i stadsdelar som inte präglas av utanförskap.

Prioritera svenskundervisning

Nyanlända elevers undervisningstid kan förlängas genom fler lektioner i svenska på veckoschemat, genom en prioritering av basämnena i läroplanen och genom utnyttjande av lov och ledigheter för undervisning.

FÖRLÄNGD SKOLPLIKT

För att nyanlända elever ska nå grundskolans kunskapsmål bör skolplikten för dessa förlängas. För de som är i mellanstadieåldern när de kommer till Sverige bör skolplikten förlängas till 18 år och för de som är i övre tonåren bör skolplikten förlängas till 20 år. Skolplikten bör dock upphöra om eleven dessförinnan uppnått de centrala kunskapskraven i basämnena.

Halverat Sommarlov

De nyanlända elever som precis startat sina studier i svenska i grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan kontakt med skolan och skolkamrater. Det kan därför finnas goda skäl att halvera sommarlovet för nyanlända elever för att ge dem tid att fortsätta sin undervisning under sommaren.

Mer resurser till utanförskapsområden

I skolor i utanförskapsområden – områden där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög – är utmaningarna extra stora. Dessa skolor bör få mer resurser för att möta dessa utmaningar. Mer resurser betyder både mer pengar och att de skickligaste lärarna och rektorerna arbetar där. De elever som har sämst förutsättningar måste få möta de allra bästa lärarna.

Bättre villkor för lärare

Det behövs fler skickliga lärare i utanförskapsområdena. Karriärtjänster för lärare och rektorer med särskilt goda arbetsvillkor ska inrättas. Kommunerna måste också ta hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund när de fördelar resurser till skolorna.

AKTIVT SKOLVAL

Ett aktivt skolval ska införas i samtliga kommuner. Även nyanlända ska kunna välja skola och ges möjlighet att gå på den skola de väljer. Ett gemensamt administrerat kösystem med information om alla skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, ska införas.

CIVILSAMHÄLLET SPELAR EN VIKTIG ROLL

För att lära sig svenska snabbt och korrekt är det viktigt att ständigt utöva det. Det är därför angeläget att föreningar och studieförbund ges möjlighet att tillsammans med nyanlända elever träna svenska. I Migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna finns pengar avsatta för att civilsamhället ska kunna bidra till en god introduktion i det svenska språket och i samhällsorientering. Detta bör permanentas och utvecklas ytterligare.