Se alla

Mer tid i skolan

Liberalerna menar att skolan både är i behov av och förtjänar satsningar på reformer med ett tydligt kunskapsfokus.

Alla lärare och elever förtjänar en seriös politik som ger dem bättre förutsättningar att lyckas. Det behövs reformer som säkrar den lärarledda undervisningen, tillgången till läromedel och ger fler elever möjlighet att få extra stöd av närvarande lärare.

Den svenska skolan behöver backas upp av en kraftsamling från hela samhället på samma sätt som vården upplevde under pandemin. Lärarna är helt avgörande, och bristen på dem är därför ett allvarligt problem som behöver mötas med konkret politik. Det är förvisso glädjande att Skolverkets prognos över lärarbristen har sjunkit från 77 000 till 45 000 på senare år. Att det dessutom finns 40 000 redan utbildade lärare som arbetar i andra yrken visar att det faktiskt finns kompetens ute i samhället.

Liberalerna vill:

  • Granska distansundervisningen
  • Fler legitimerade lärare i skolan

Skolinspektionen måste kritiskt granska distansundervisning

Distansundervisning kan vara ett bra komplement i situationer då det absolut inte är möjligt att bedriva traditionell lärarledd undervisning. Möjligheten att sätta in distansundervisning kan vara viktig för att även elever i glesbygdsskolor ska få sin rätt till undervisning av behöriga lärare i ämnen så som moderna språk, där lärarbristen i princip omöjliggör lärarledd undervisning i vissa delar av landet.

Liberalerna menar samtidigt att det finns mycket goda skäl för skolan att inta försiktighetsprincip gällande distansundervisning, särskilt då flera studier har visat att många elever kraftigt missgynnas av det. Liberalerna vill därför att Skolinspektionen ska få i särskilt myndighetsuppdrag att omedelbart påbörja en granskning av distansundervisningen i grund- och gymnasieskolor.

Syftet med uppdraget är att ta reda på eventuella konsekvenser eller negativa effekter av distansundervisningen, så att politiken skyndsamt kan agera vid bristfällig kvalitet eller låga resultat. Det är inte minst viktigt för elever i behov av särskilt stöd – då är betydelsen av en närvarande lärare ofta helt avgörande. Det är även viktigt att myndigheten följer upp lärarnas arbetsbelastning, då vi ser en risk för att den kan förvärras om lärare förväntas bedriva både distans- och klassrumsundervisning.

Skolan behöver en generation av nya lärare

Det råder en brist på lärare samtidigt som tillgången till högt utbildade akademiker är större än någonsin förr. Lärarutbildningarnas attraktivitet har minskat kraftigt över tid, och för att motverka det har Liberalerna drivit på för flera reformer som syftar till att höja utbildningarnas kvalitet. Men även om alla platser på lärarutbildningarna fylldes, så hade det inte räckt för att täcka behoven av utbildade lärare framöver. Därför vill Liberalerna ge fler chansen att bli behöriga lärare.

Liberalerna vill införa ett sommarprogram för universitetsstudenter. Genom att erbjuda kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU-program) till universitetsstudenter över sommaren, kan exempelvis en språk- eller fysikstudent studera in ytterligare en examen och bli behörig lärare under studietiden. Sommar-KPU:n ska dessutom ha generöst tilltagna CSN-villkor för att vara ett attraktivt alternativ till sommarjobb. På tre sommarterminer ska en universitetsstudent kunna läsa in en lärarexamen, och på så vis få möjlighet att få dubbla examina och goda möjligheter till jobb som lärare.

 

Ladda hem som PDF

Håller du med?