Se alla

Lovskola

Låt elever med behov få gå i skola på kvällar och helger

Skolan kan inte stöpa alla elever i samma mall. På samma sätt som vissa elever lär sig fortare , behöver andra mer tid för att uppnå ens de grundläggande kraven. Varje år lämnar cirka 17 % av eleverna grundskolan utan att ha lyckats uppnå gymnasiebehörighet. Det är ett stort svek mot alla elevers rätt att nå sin fulla potential – och det går inte att kalla det för något annat än ett stort samhällsmisslyckande. Detta måste motverkas. Ett viktigt steg mot det är att medge att det är ett problem att elever i den svenska skolan ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i de flesta andra OECD-länder. Kraven tycks dessutom ha minskat över tid, exempelvis har tiden som elever ägnar åt läxläsning halverats sedan 1980-talet — samtidigt som loven har blivit längre.

Liberalerna vill:

  • Låt elever med behov få gå i skola på kvällar och helger
  • Obligatorisk lovskola – redan från årskurs 4

Låt elever med behov få gå i skola på kvällar och helger

Den nu gällande skollagen begränsar hur mycket undervisning elever kan få samt när den får äga rum. Exempelvis är det inte tillåtet med undervisning på helger. Under pandemin har regeringen infört ett tillfälligt undantag från lagen, som fram till nästa sommar gör det tillåtet för skolor att införa kvällsskola.  Liberalerna vill gå längre och föreslår att skollagen ska skrivas om permanent, så att förbuden mot exempelvis kvälls- och helgundervisning helt slopas i grund- och gymnasieskolan.  Liberalerna menar vidare att det bör vara både fullt tillåtet och möjligt för skolor att sätta in extra lektioner för elever som behöver det – även om det sker efter skoldagens ordinarie slut. Vi menar att rektorernas och lärarnas professionella omdöme i högre utsträckning måste avgöra vilka insatser som behövs för att fler elever ska lyckas i skolan.

Obligatorisk lovskola – redan från årskurs 4

Redan i dag bedrivs lovskola på sommaren för elever i årskurs 8 och 9. Det är ett steg i rätt riktning, men det vore naivt att tro att enstaka veckor av sommarförlagd undervisning i slutet av grundskolan är tillräckligt för att rädda elever från att misslyckas efter tio år i förskoleklass och grundskola. För att på riktigt ge elever det stöd som krävs för att klara av grundskolan, måste lovskolan både kompletteras med möjligheter till extra undervisning på kvällar och helger – men även bli obligatoriskt i stället för frivilligt, i fall att rektorn bedömer det som behövligt.

Liberalerna vill ändra lagstiftningen och göra det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för elever från årskurs 4. Rektorer ska således ha mandat att utfärda obligatorisk lovskola för elever i behov av det. Liberalernas förslag skulle innebära en markant utvidgning av dagens lovskola, som endast arrangeras för elever som går i årskurs 8 och 9 och riskerar att ej nå målen.

Ladda hem som PDF

Håller du med?