Vår politik

  • Utöka rätten till förskola så att grunden för läsning läggs tidigt.
  • Återupprätta bildningsidealet och satsa på kvalitetslitteratur.
  • Minska läsklyftorna och öka läslusten. Litteratur och läsande ska prioriteras.
  • Alla i skolan ska få läsa svenska och internationella klassiker.
  • Behåll de fria boklånen.
  • Vi vill få bort den stereotypt manliga ”antipluggkulturen” så att pojkar börjar plugga lika mycket som flickor.
  • Hela utbildningssystemet ska genomsyras av ett genusperspektiv.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bristande läsförståelse stort problem

Läsning hjälper oss till ökad kunskap och bättre språk. Vi får större möjlighet att fatta riktiga beslut med kritiskt tänkande. Därför är läsning så viktig i skolan. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till bibliotek och få bra hjälp att upptäcka litteraturen. En femtedel av alla pojkar klarar idag inte av att tillgodogöra sig en kvalificerad text. Det är inte okej och innebär personliga tragedier för alla dem som inte lär sig läsa ordentligt. Men det är också ett tecken på att Sverige fortfarande är ett ojämställt land.

FÖRSKOLAN SPELAR EN VIKTIG ROLL

Grunden för läsförståelse läggs redan innan barnet kan läsa själv. Därför är förskolan jätteviktig. Liberalerna vill öka rätten till förskola till 30 timmar i veckan också för barn till föräldralediga och arbetslösa. Vi vill fortsätta investera i kompetensutveckling för förskollärare och fler utbildningsplatser på förskollärarprogrammet.

PRIORITERAT LÄSANDE I SKOLANS ALLA STADIER

Genom att läsa och skriva utvecklar vi vårt språk och tänkande. Alla elever ska få hjälp att upptäcka god svensk och internationell litteratur som förhoppningsvis lockar till vidare skönlitterär läsning.

Biblioteken ska utvecklas, inte avvecklas

Biblioteken har en central roll för att alla ska ha kostnadsfri tillgång till litteratur och annan kultur. Ett skolbibliotek uppmuntrar även unga till mer läsning. Utbildade bibliotekarier ska ansvara för skolbiblioteken.

Stor läsa-skriva-räkna-satsning

De som går i skolan idag har fått del av en stor läsa-skriva-räkna-satsning. Nationella prov i svenska har kommit redan i årskurs tre och i skollagen lyfte vi fram att både kommunala och fristående skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Vi vill fortsätta driva en skolpolitik med fokus på kunskap.

Stora utmaningar för skönlitteraturen

Samtidigt som bokbranschen minskar utgivningen, ser vi flera trender som urholkar bokens ställning. Det finns tecken på att yngre människor, framförallt pojkar, läser mindre skönlitteratur. Forskning visar att den som läser skönlitteratur får bättre språk, mer kunskap och större förmåga till kritiskt tänkande. Det är en central fråga att varje generation läser.

Könsrollerna får inte påverka negativt

Med mer kunskap om genusfrågor i skolan kan lärare och personal arbeta effektivt för att könsrollerna inte ska påverka negativt. I Gnesta lyckades man t ex vända pojkarnas skolresultat genom att arbeta långsiktigt med normkritik på högstadiet. Flickorna, som hade bra betyg men mådde sämre och var mer stressade, fick också en bättre arbetsmiljö och mer studiero.

STÄRK STÖDET TILL KVALITETSLITTERATUR

I en tid där vi tycks få alltmer fokus på bästsäljare är det viktigt att stimulera förlagens utgivning av svensk och utländsk kvalitetslitteratur som kanske anses för riskabel att ge ut. I samma anda vill vi inrätta Lagerlöfstipendier för lärare som jobbar nyskapande med litteratur i skolan.