Se alla

Lärarutbildningen

Ökad kvalitet och skärpta inträdeskrav

Kraven på lärarutbildningen ska skärpas och intagningskraven höjas. Det skulle höja utbildningens attraktivitet. Det kan också finnas skäl att införa lämplighetstest. Under Alliansens regeringstid reformerades lärarutbildningen och sökandetryckandet ökade under flera år. Sedan förra året har antalet sökande minskat.

Liberalerna vill:

  • Kraven på lärarutbildningen måste skärpas rejält för att höja utbildningens status
  • Kopplingen mellan teori och praktik måste bli bättre
  • Koncentrera ämneslärarutbildningen till färre orter
  • Ämneslärarutbildningen ska motsvara en mastersexamen
  • Utöka det internationella utbytet

MED SKICKLIGA LÄRARE NÅR ALLA ELEVER SIN FULLA POTENTIAL

För att alla elever ska få möjligheten att utvecklas och nå sin fulla potential behöver vi en lärarutbildning som fokuserar på kvalitet, inte kvantitet. Lärarna har Sveriges viktigaste yrke, de förtjänar en bättre utbildning. Sverige står inför en omfattande lärarbrist. Fler måste vilja bli lärare.

SKÄRPTA INTAGNINGSKRAV

För att höja läraryrkets status ska det vara svårt att komma in på lärarutbildningen. Det bör ske genom högre antagningskrav och behörighetskrav, exempelvis genom ett krav på lägst slutbetyg C i relevanta ämnen från gymnasiet. För att antas via högskoleprovet bör den sökande ha uppnått lägst resultatet 1,0. Ett lämplighetsprov vid antagningen ska införas för att undvika att de som är uppenbart olämpliga att bli lärare antas.

ÄMNESLÄRARSTUDIER PÅ FÄRRE ORTER GER HÖGRE KVALITET

De mindre lärosätena med ämneslärarutbildningar har svårt att erbjuda inriktningar i skolämnen där det råder brist på lärare, t. ex. kemi och fysik, då det låga antalet studenter som söker dessa utbildningar gör det ekonomiskt svårt för mindre lärosäten att bedriva dem. De praktiskt-estetiska högskolorna och de tekniska universiteten ska dock kunna fortsätta att utbilda ämneslärare i sina ämnen. Utbildningen för förskollärare, grundskolelärare och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan med fördel bibehållas på de nuvarande orterna, men KPU:n måste kortas ned och studietakten höjas.

ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN SKA MOTSVARA EN MASTERUTBILDNING

Ämneslärarutbildningen av högstadie- och gymnasielärare bör slås ihop för att öka de båda inriktningarnas attraktivitet. Dessutom anser Liberalerna att en ämneslärarutbildning ska motsvara nivån för en masterexamen, vilket den poängmässigt gör redan idag. En masterexamen är internationellt gångbar och höjer statusen på yrket.

ÖKA DET INTERNATIONELLA UTBYTET

Lärarutbildningen är den inriktning i Sverige som har minst internationellt utbyte. Lärarutbildningen bör uppmuntra att dessa ökar så att den kommer upp i minst en genomsnittsnivå för svensk högskoleutbildning. Liberalerna vill också avskaffa hindren för enskilt bedriven lärarutbildning.

METODIKEN BÖR UTÖKAS

Utöver ämnesutbildningen utbildas de framtida lärarna självfallet i pedagogik. Det som har försvunnit från dagens lärarutbildning är utbildningen i metodik, d. v. s. det yrkesmässiga hantverket i att bedriva undervisning och leda eleverna i klassrummet. Andelen pedagogik i lärarutbildningen bör därför reduceras till förmån för ett större inslag av mer metodik.

Ladda hem som PDF