Vår politik

  • Färre statliga monopol
  • Staten bör fortsätta att minska ägandet i företag som drivs bättre privat
  • Entreprenörer ska få större möjligheter att verka inom den offentliga välfärdssektorn
  • Offentlig upphandling ska ändras så att det blir lättare för mindre företag att delta
  • Inget vinstförbud för privata företag som verkar i skola, vård och omsorg
  • Lagen om valfrihet (LOV) ska tillämpas i alla kommuner och regioner

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

KONKURRENS ÖKAR INDIVIDENS FRIHET

Oavsett om man är konsument eller företagare vinner alla på konkurrens. När företag konkurrerar med varandra blir de mer effektiva samtidigt som priserna sjunker. Alla vinner på en fungerande konkurrens. Liberalerna anser att staten ska syssla med lagstiftning och myndighetsutövning, inte driva företag. Konkurrensen blir bättre utan statliga monopol och när fler kan delta i offentliga upphandlingar.

STATEN SKA INTE DRIVA FÖRETAG

Staten ska bara driva företag i undantagsfall. Det måste finnas ett tydligt syfte med varför staten ska äga bolag. I en välfungerande marknadsekonomi stiftar staten lagar, fattar beslut om skatter och sysslar med myndighetsutövning. Om staten på samma gång konkurrerar med privata företag på marknaden blandas rollerna samman. Statens monopol ska avvecklas och statens ägande i företag ska fortsätta att minskas. Det finns skäl att ifrågasätta statens ägande i flera av de statliga bolagen, t ex Lernia, Svevia, delar av Telia och i vissa fall Samhall.

GE ALLA SMÅFÖRETAGARE MÖJLIGHET ATT DELTA I UPPHANDLINGAR

För att garantera en kostnadseffektiv service med så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att vi öppnar upp offentliga upphandlingar för fler aktörer. Målet är att små- och medelstora företag som inte har kollektivavtal ska kunna delta i upphandlingar. De mindre företagen och egenföretagare kan inte delta i upphandlingar om kollektivavtal krävs även för de mindre upphandlingarna. Det offentliga ska underlätta för företagande, inte slå undan benen för små- och medelstora företag som vill delta i offentliga upphandlingar.

INRÄTTA EN STATLIG PLATTFORM FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

För att få en god spridning och möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar vill Liberalerna inrätta en statlig, avgiftsfri plattform för offentlig upphandling. En statlig portal skulle möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att faktiskt ta aktiv del i upphandlingsförfaranden. Det här skulle också i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

KVALITET OCH MÅNGFALD ISTÄLLET FÖR VINSTFÖRBUD

Den positiva utvecklingen inom företagande i välfärdssektorn hotas av ett förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet. Det slår också extra hårt mot kvinnors företagande. Samma regler ska gälla oavsett huvudman och kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten, och kvalitet ska inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

INFÖR LAGEN OM VALFRIHET I HELA SVERIGE

Lagen om valfrihet (LOV) har flyttat makten från politiker till de som står närmast vården och de individuella förutsättningarna, det vill säga utförarna och brukarna. Vårdval och en mångfald av vårdgivare har bidragit till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. Valfrihetslösningar (upphandlingar enligt LOV) ska tillämpas i alla landets landsting och regioner.

Ladda hem som PDF