Vår politik

  • Lärarnas status ska höjas genom karriärtjänster med högre lön och bättre arbetsvillkor.
  • Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk.
  • Återförstatliga skolan.
  • Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3.
  • Nationella proven ska bli digitala och rättas externt.
  • Förskoleklassen blir årskurs 1 i en tio-årig tioårig grundskola.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kunskapsfokus och höga förväntningar

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna, att kunna läsa, skriva och räkna.

Tydliga kunskapskrav

Liberalerna vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Alla elevers kunskaper ska skannas när de börjar skolan och föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna. Ett skriftligt omdöme ska ges från årskurs ett. Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs 3. Nationella prov ska bli digitala och rättas externt för att motverka betygsinflation och uppnå nationell likvärdighet.

Tidiga betyg ger tydlighet

Eleverna får sina första betyg i årskurs 6. Liberalerna vill ha betyg från årskurs 4. Skolverkets utvärdering av betygen visar att det blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan med betyg. Betygen ger bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn. En tidig utvärdering gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte når kunskapsmålen och då sätta in extra stöd.

Kunskapsskola kräver skickliga lärare

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Lärarutbildningen måste förbättras och statusen för lärare höjas genom högre lön, bättre karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Särskilda karriärtjänster ska inrättas för lärare i skolor i utsatta områden.

Skolan ska vara en trygg och ge studiero

Lärare och rektorer ska ges ökade befogenheter, t ex ska skollagen skärpas så att det tydligt framgår att lärarna och rektorerna har det fulla ansvaret för pedagogiken och hur undervisningen bedrivs. Alla lektioner ska vara mobilfria. Det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst förbättras och elevhälsan byggas ut. Alla elever ska ha tillgång skolläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog och det ska råda nolltolerans mot mobbning och kränkningar. All mobbning ska polisanmälas.

Återförstatliga skolan

Liberalerna vill att staten ska vara huvudman för skolan så att den blir mer nationellt likvärdig. Kommunaliseringen av skolan i början på 1990-talet var ett misslyckande. Sedan dess har kunskapsresultaten fallit och lärarnas status sjunkit. Statens roll är att sätta upp mål för utbildningen, men staten styr i dag inte över hur målen ska nås. Det fungerar inte med delat ansvar mellan stat och kommun. Därför ska staten ta över huvudansvaret för skolan.

Språkkunskaper allt viktigare

Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Alla elever, oavsett modersmål, behöver mer kunskaper i främmande språk. Språkundervisning i fler språk än engelska ska stimuleras.

Ladda hem som PDF