Vår politik

  • Lärarnas status ska höjas genom karriärtjänster med högre lön och bättre arbetsvillkor
  • Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk
  • Återförstatliga skolan
  • Ge fler elever möjlighet att gå om
  • Betyg från årskurs 4 och nationella prov från årskurs 3
  • Nationella proven ska bli digitala och rättas externt
  • Förskoleklassen blir årskurs 1 i en tioårig grundskola
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

KUNSKAPSFOKUS OCH HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna, att kunna läsa, skriva och räkna.

TYDLIGA KUNSKAPSKRAV

Liberalerna vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Alla elevers kunskaper ska skannas när de börjar skolan och föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna. Ett skriftligt omdöme ska ges från årskurs ett. Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska göras i årskurs 3. Nationella prov ska bli digitala och rättas externt för

att motverka betygsinflation och uppnå nationell likvärdighet. Läroplanen ska revideras med ökad betoning av faktakunskaper i olika ämnen och mindre av att eleverna själva ska ta ett eget ansvar för sitt lärande.

GE ELEVER OLIKA MÖJLIGHETER ATT NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Det behövs fler särskilda undervisningsgrupper för elever med inlärningssvårigheter. Sådana grupper kan innehålla elever som är permanent placerade i en sådan grupp eller elever som placeras tillfälligt.

Fler behöver gå ett extra år i grundskolan. Detta bör ske så tidigt som möjligt i skolan. Elever som inte når de mest centrala målen i årskurs 3, bör i normalfallet gå ett extra år på lågstadiet. Det behövs också specialskolor och resursskolor för elever med de allra största svårigheterna, till exempel omfattande funktionshinder.

TIDIGA BETYG GER TYDLIGHET

Eleverna får sina första betyg i årskurs 6. Liberalerna vill ha betyg från årskurs 4. Skolverkets utvärdering av betygen visar att det blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan med betyg. Betygen ger bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn. En tidig utvärdering gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte når kunskapsmålen och då sätta in extra stöd.

KUNSKAPSSKOLA KRÄVER SKICKLIGA LÄRARE

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Lärarutbildningen måste förbättras och statusen för lärare höjas genom högre lön, bättre karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Särskilda karriärtjänster ska inrättas för lärare i skolor i utsatta områden.

SKOLAN SKA VARA TRYGG OCH GE STUDIERO

Lärare och rektorer ska ges ökade befogenheter, t ex ska skollagen skärpas så att det tydligt framgår att lärarna och rektorerna har det fulla ansvaret för pedagogiken och hur undervisningen bedrivs. Alla lektioner ska vara mobilfria. Det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst förbättras och elevhälsan byggas ut. Alla elever ska ha tillgång skolläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog och det ska råda nolltolerans mot mobbning och kränkningar. All mobbning ska polisanmälas. Liberalerna vill skärpa lagstiftningen så att det blir lättare för rektorer att flytta elever som hotar och utövar våld mot andra elever.

ÅTERFÖRSTATLIGA SKOLAN

Liberalerna vill att staten ska vara huvudman för skolan så att den blir mer nationellt likvärdig. Kommunaliseringen av skolan i början på 1990-talet var ett misslyckande. Sedan dess har kunskapsresultaten fallit och lärarnas status sjunkit. Statens roll är att sätta upp mål för utbildningen, men staten styr i dag inte över hur målen ska nås. Det fungerar inte med delat ansvar mellan stat

och kommun. Därför ska staten ta över huvudansvaret för skolan. Staten ska vara arbetsgivare för lärarna, finansiera undervisningen och utforma ett nationellt utvärderingssystem för likvärdighet.

SPRÅKKUNSKAPER ALLT VIKTIGARE

Globaliseringen gör språkkunskaper allt viktigare. Alla elever, oavsett modersmål, behöver mer kunskaper i främmande språk. Språkundervisning i fler moderna språk än engelska ska stimuleras.

Ladda hem som PDF