Se alla

Funktionsnedsättning

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning

Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Utgångspunkten i vår politik är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008 och som syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga rättigheterna.

Liberalerna vill:

  • Bristande tillgänglighet är diskriminering
  • Myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd
  • Bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning
  • Bättre stöd till de som vill och kan ta del av högre utbildning
  • Bättre stöd för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden och för att behålla ett arbete
  • Inför fritt val av hjälpmedel i hela landet
  • Återupprätta LSS och personlig assistans

RIV HINDREN

När tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Liberalerna har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet är diskriminering, och detta blev verklighet genom en ny lag 2015.

Myndigheter ska samverka

Sverige har många högtställda mål i funktionshinderpolitiken, och det finns många olika insatser som syftar till att ge bättre livschanser för personer med funktionsnedsättning. Men i praktiken fungerar det inte alltid. Många människor kommer i kläm mellan olika system. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunerna ska vara skyldiga att samarbeta för att människor ska få bästa möjliga stöd.

Bättre stöd i skolan och högre utbildning

Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt. Lärare och rektorer behöver kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi. Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning. Även institutioner för högre utbildning såsom högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet måste kunna ta emot och stötta studenter med funktionsnedsättning. Studiemedelssystemet behöver anpassas för personer med funktionsnedsättningar eller personer med varaktig sjukdom så att de bättre kan kombinera livet och studier.

Bättre stöd att få jobb

Att ha ett jobb eller en sysselsättning är viktigt för möjligheten att leva ett gott liv. Det finns idag flertalet stöd för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb, men de fungerar inte alltid.  En del behöver bara stöd med att hitta ett arbete som passar, andra har svårt även med omfattande insatser att kunna arbeta. Men aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Meningsfull daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar. Inlåsningseffekter i daglig verksamhet måste motarbetas, det främsta målet bör vara att alla som kan ska ha stöd och möjlighet att kunna utvecklas och på sikt försörja sig själv, eller bidra till egen försörjning, genom arbete. Arbetsmarknaden bör få stöd för att ta fler personer med funktionsnedsättningar tex för trainee- eller mentorsprogram.

Rätt till bra hjälpmedel

Idag är det ofta krångligt att få hjälpmedel. Villkoren är olika över landet. Vi vill att ansvaret ska samlas hos regionerna, och att det ska vara samma regler i hela landet. Valfrihet mellan olika hjälpmedel ska vara en självklarhet. Att kunna vara aktiv på fritiden är en viktig del av att leva som andra, och det bidrar också till att behålla hälsan. Därför är det helt oacceptabelt att vissa landsting idag nekar så kallade ”fritidshjälpmedel”.

Återupprätta den personliga assistansen.

Liberalerna har varit pådrivande vid flera viktiga reformer för personer med funktionsnedsättning, inte minst LSS-reformen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det mest uppmärksammade inslaget i reformen är införandet av rätt till personlig assistans. Tanken är att människor som dagligen är beroende av olika stödinsatser ska ha ett reellt inflytande över sina liv, till exempel över vem som ger hjälp och stöd. LSS har dock under lång tid urholkats genom allt snålare rättspraxis, och genom att regeringen begärt att Försäkringskassan ska minska antalet timmar med assistans. Personlig assistans är viktigt, det ger människor möjlighet att leva, inte bara överleva. Vi vill återupprätta LSS och den personliga assistansen till den frihetsreform det en gång var. Vi anser att ett demokratiskt, humanistiskt och modernt samhälle som Sverige har råd att ta hand om alla i samhället på ett fullgott sätt.

Se vidare Liberalernas rapport från landsmötet 2017: Liberal Funktionshinderpolitik, Att få vara sitt bästa jag, som länkas här intill.

Ladda hem som PDF