Vår politik

  • Målet ska vara att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan
  • Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars vistelse i veckan
  • Alla ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med förskolepeng
  • Alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare. Det ska finnas karriärtjänster för förskollärare
  • En nationell förskoleinspektion ska inrättas
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Förskolan ska ge barn en bra start i livet

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolans betydelse för barns utveckling är därför central. Alla barn ska av det skälet ges möjlighet att gå i förskolan.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Även om förskolan inte ska vara någon skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Alla barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsstöd. Alla förskolegrupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Inga könsstereotyper

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Liberalerna vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att alla skolor har jämställdhetsansvariga.

Inför nattis och stärkt rätt till förskola

Allt fler föräldrar arbetar på udda arbetstider. Det är viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation. I dag har barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar rätt till 15 timmar i veckan på förskola. Liberalerna vill att det ändras till 30 timmar i veckan.

Skärpt tillsyn och moratorium för religiösa förskolor

Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse, ska stärkas genom att inrätta en nationell förskoleinspektion. Tillsynen över förskolor med religiös inriktning ska skärpas och ingen ytterligare nyetablering eller utökning ska medges.

Rätt att välja

Alla föräldrar ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. För att underlätta valet ska kommunen administrera en gemensam kö och ge god information om förskolorna i kommunen på flera språk.

Ladda hem som PDF