Se alla
Solpaneler som producerar energi på ett klimatvänligt sätt.

Fossilfri energi

Vattenkraft, kärnkraft, vind, sol och biobränslen - för klimatets skull

Alla former av fossilfri energi, behövs för att rädda klimatet. Vi vill värna vår klimatsmarta elmix av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och fossilfri kraftvärme. Du ska kunna lita på energiförsörjningen året om, dygnets alla timmar oavsett var i landet du bor. Globalt behövs det en massiv utbyggnad av de fossilfria energislagen både för att ersätta de fossila bränslena, men också för att världen behöver mycket mer energi.

Liberalerna vill:

  • Energisystemet ska leverera pålitligt, klimatneutralt och kostnadseffektivt – den kombination av energislag som bäst gör det ska användas
  • Alla fossilfria energislag behövs
  • Mer marknad, mindre subventioner
  • Teknikneutrala spelregler
  • Förenklade regler för småskalig elproduktion

Fossilfri elproduktion

När användningen av fossila bränslen på kort sikt minskar dramatiskt och inom några årtionden upphör ökar behovet av fossilfri el. Både den fossilfria elproduktionen och eldistributionen behöver byggas ut.
Vi håller oss neutrala mellan olika energislag – så länge de är fossilfria. Vi värnar Sveriges klimatsmarta energimix. Energi från sol och vind ska vara ett medel för att uppnå billig och miljövänlig elproduktion. Det får inte vara ett mål i sig.

Både väderberoende och planerbar el behövs

El från både vind och sol har fallit kraftigt i kostnad. Mätt som kostnaden per producerad kilowattimme är vindkraften den billigaste elproduktionen som kan byggas i Sverige idag. Vindkraften har därmed en självskriven roll i det svenska energisystemet. För att elsystemet ska fungera behövs också planerbar elproduktion. Kärn- och vattenkraften är de två kraftslag som är planerbara, fossilfria och som kan byggas i stor skala. Utan kärnkraft och vattenkraft i tillräcklig mängd fungerar inte elförsörjningen.

Mer marknad – nej till subventioner

Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Politiken ska sätta upp målen för leveranssäkerheten och definiera vad som är en acceptabel miljöpåverkan. Marknadens uppgift är att kostnadseffektivt utforma energisystemet utifrån teknikneutrala spelregler. Subventioner är dyra och snedvrider konkurrensen. De riskerar också fel utformade att försämra systemets robusthet och leveranssäkerheten.

Kraftsystemet har på senare år fungerat allt sämre i takt med att planerbar elproduktion i södra Sverige har stängt ner. De stödtjänster de stora kraftverken i söder tidigare tillhandahåll till systemet måste nu istället börja upphandlas i ett marknadsbaserat system. Svenska kraftnät behöver utveckla handeln med stödtjänster så att kraftsystemets robusthet garanteras, så att den som orsakar problem får betala för det och så att den som löser problemen får ersättning för det.

Ladda hem som PDF