Vår politik

  • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen och danstillståndet
  • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam upphandlingsplattform
  • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
  • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
  • Modernisera arbetsrätten
  • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av ett gott företagsklimat. För oss liberaler är därför företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

KVALITET OCH MÅNGFALD ISTÄLLET FÖR VINSTFÖRBUD

Den positiva utvecklingen inom företagande i välfärdssektorn hotas av ett förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet och slår extra hårt mot kvinnors företagande. Samma regler ska gälla oavsett huvudman och kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten. Hög kvalitet ska inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

FÖRLÄNGD PROVANSTÄLLNING OCH PROPORTIONELLA STRIDSÅTGÄRDER

Under 1970-talet lades grunden för dagens anställningsskyddslagstiftning. Det är därför hög tid att den moderniseras. Provanställningstiden bör förlängas till ett år. Dagens sex månader är för kort tid för att tillräckligt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Det behövs också en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten, men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Därför vill vi att ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införs.

GEMENSAM PLATTFORM FOR OFFENTLIG UPPHANDLING

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 700 miljarder kronor. Syftet är att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas och skattemedel användas effektivt. För att möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar ska Upphandlingsmyndigheten ha en statlig, avgiftsfri plattform för all offentlig upphandling. En sådan portal skulle möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att faktiskt ta aktiv del i upphandlingsförfaranden. Det här skulle i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

TRYGGHET FÖR FÖRETAGARE

Välfärdssystemet kan inte basera sig på att man delar in medborgarna i ett A- och ett B-lag, där löntagare erbjuds bättre skydd än den som väljer att driva ett välfärdsskapande företag. Dagens arbetsmarknad kräver tydliga och generella regler som värnar samtliga medborgare. Systemen som finns idag för exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård måste likställas mellan företagare och anställda.

MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN FÖR FÖRETAGARE

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Tydliga exempel på det här är kraven på danstillstånd och lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Den här lagen är ett tydligt exempel på en otidsenlig lag som borde avskaffas. Det skulle också vara ett sätt att avlasta polisen.

BYGG UT BREDBAND OCH DIGITAL UPPKOPPLING I HELA LANDET

Bredbandet är idag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företagare. Särskilt viktigt är det att möjliggöra bättre IT-kapacitet utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden ska staten vid behov medfinansiera denna utbyggnad.

Ladda hem som PDF