Vår politik

  • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen
  • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform
  • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
  • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
  • Modernisera arbetsrätten
  • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av ett företagsklimat. För oss liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

KVALITET OCH MÅNGFALD ISTÄLLET FÖR VINSTFÖRBUD

Den positiva utvecklingen inom företagande i välfärdssektorn hotas av ett näringsförbud från den rödgröna regeringen genom ett förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet och slår extra hårt mot kvinnors företagande. Kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten och inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

FÖRLÄNGD PROVANSTÄLLNING OCH PROPORTIONELLA STRIDSÅTGÄRDER

Under 1970-talet lades grunden för anställningsskyddslagstiftningen som den ser ut idag. Den behöver moderniseras. Provanställningstiden bör förlängas. Dagens sex månader är för kort tid för att på ett adekvat sätt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Tiden för en provanställning bör ökas till ett år.

Det behövs också en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten, men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Därför vill vi att ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införs.

GEMENSAM PLATTFORM FOR OFFENTLIG UPPHANDLING

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 600 miljarder  kronor. Syftet är att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas och skattemedlen användas effektivt. För att möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar borde Upphandlingsmyndigheten få i uppgift att sätta upp en statlig, avgiftsfri plattform för offentlig upphandling. En sådan portal skulle möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att faktiskt ta aktiv del i upphandlingsförfaranden och därigenom i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

TRYGGHET FÖR FÖRETAGARE

Välfärdssystemet kan inte basera sig på att man delar in medborgarna i ett A- och ett B-lag, där löntagare erbjuds bättre skydd än den som väljer att skapa ett välfärdsskapande företag. Dagens arbetsmarknad kräver tydliga och generella regler som värnar samtliga medborgare. Systemen för ex. sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, friskvård, måste likställas mellan företagare och anställda.

MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN FÖR FÖRETAGARE

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Ett tydligt sådant exempel är lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Lagen är ett exempel på en otidsenlig lag som borde avskaffas. Det skulle också vara ett sätt att avlasta polisen.

BYGG UT BREDBAND OCH DIGITAL UPPKOPPLING I HELA LANDET

Bredbandet är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företagare. Särskilt viktigt är det att möjliggöra bättre IT-kapacitet utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden, ska staten vid behov medfinansiera denna utbyggnad.

Ladda hem som PDF