Vår politik

  • Vi vill att Sverige tillsammans med fler EU-länder ska värna asylrätten
  • Vi värnar familjeåterföreningen och säger nej till att splittra barnfamiljer
  • Vi vill se fler lagliga vägar till EU och öka antalet kvotflyktingar
  • Vi vill korta handläggningstiderna för asylansökningar
  • Vi vill att barns asylskäl särskilt uppmärksammas
  • Vi vill ställa krav på länder att ta emot sina medborgare som nekas asyl
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fler i EU måste göra mer

Ett fåtal EU-länder, bland annat Sverige, tar emot majoriteten av flyktingar som kommer till Europa. Vi vill att fler EU-länder tar sitt ansvar och vill se ett system som fördelar flyktingarna jämnare mellan medlemsländerna.

Barnfamiljer ska inte splittras

Regeringen har infört regler som försvårar familjeåterförening vilket leder till splittrade barnfamiljer. Vi anser att den mamma eller pappa som flyr undan kriget i Syrien och lyckas ta sig till Sverige ska kunna återförenas med sina barn.

Fler lagliga vägar till EU

Människor som flyr måste kunna ta sig till Europa på ett säkert sätt istället för att betala dyra pengar till smugglare. Ett sätt är att införa asylvisum som kan sökas på EU-ambassader runt om i världen. Även familjeåterförening är en laglig väg som nu stoppas av regeringen. Ett annat sätt är att ta emot fler kvotflyktingar dvs. människor från FN:s flyktingläger.

Korta handläggningstiderna

Att leva länge i ovisshet på om man får stanna i Sverige eller inte svårt för individen och kostsamt för samhället. Asyltiden måste kortas och vi vill bland annat se snabbspår för syrier som nu finns i Sverige.

Krav på länder att ta emot sina medborgare

Många asylsökande får inte stanna i Sverige. De ska återvända hem men allt för ofta sker inte det. Ett problem är att hemländerna inte vill ta emot sina medborgare. Vi vill att Sverige och EU ställer tydligare krav på hemländerna att ta emot sina medborgare. Till exempel bör det svenska bilaterala biståndet till den afghanska staten användas för att förbättra återvändande till landet.

Sysselsättning under asyltiden

Människor som väntar på besked om de får stanna här eller inte måste kunna använda väntetiden bättre. Fler måste få svenskundervisning och samhällsinformation och det måste det bli enklare att praktisera eller jobba. Att involveras mer i den dagliga skötseln av boendet är ett bra sätt att minska passivitet och sysslolöshet och asylsökande bör i högre utsträckning själva sköta städning, matlagning och liknande på boendena.