Se alla

Flyktingar

Sverige ska ha en human och långsiktigt hållbar flyktingpolitik

Miljontals människor är på flykt. Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas och vi fokuserar på dem som behöver vår hjälp mest. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte.

Liberalerna vill:

  • Varje människa har rätt att söka asyl
  • Varje människas skyddsskäl avgör om man har rätt att få asyl
  • Ventiler behövs som gör att personer utan asylskäl kan få stanna på grund av ömmande omständigheter
  • EU:s länder ska ha gemensamma asylregler
  • Fler lagliga vägar behövs till EU
  • Fler kvotflyktingar måste få skydd
  • Splittra inte barnfamiljer
  • Korta handläggningstiderna för asylansökningar
  • Obligatorisk samhällsinformation och svenskundervisning under asyltiden
  • Sverige ska tillsammans med EU och FN underlätta återvändandet

EN HUMAN OCH REALISTISK ASYLPOLITIK

Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke i historien. Väpnade konflikter måste få ett slut. Omvärlden måste öka det humanitära stödet till flyktingar och till de hjälporganisationer som verkar runt konfliktområden. Sverige och EU ska hjälpa människor på flykt och vi ska fokusera på de flyktingar som behöver vår hjälp mest.

ALLA HAR RÄTT ATT SÖKA ASYL

Asylrätten ska värnas. Alla har rätt att söka asyl men det betyder inte att alla får asyl. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte. Samtidigt måste det finnas ventiler i lagstiftningen som gör att vissa personer utan asylskäl ändå får stanna på grund av ömmande omständigheter. Vi är kritiska till att regeringen försämrat dessa möjligheter.

EU MÅSTE HJÄLPAS ÅT – STÄRK EU:S GEMENSAMMA ASYLPOLITIK

Vi vill att fler EU-länder hjälper människor på flykt och att vi hjälps åt mer. Ett stärkt gemensamt asylsystem innebär att alla EU-länder tar ansvar och att asyllagstiftningen är densamma i alla länder. Det innebär också att vår asyllagstiftning måste vara mer lik andra EU-länders. EU:s gemensamma system för gränsskydd och kustbevakning behöver också stärkas.

LAGLIGA VÄGAR TILL EU – FLER KVOTFLYKTINGAR OCH VÄRNA FAMILJEÅTERFÖRENINGEN

Människor som flyr riskerar sina liv på Medelhavet efter att ha betalat dyra pengar till smugglare. Det behövs istället fler lagliga vägar till Europa. Fler kvotflyktingar måste få skydd i Sverige och EU. Det skulle ge inte minst kvinnor och barn ett liv i frihet. Vi anser att den mamma eller pappa som flytt ska kunna återförenas med sina barn.

LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER – SVÅRT FÖR INDIVIDEN, KOSTSAMT FÖR SAMHÄLLET

Handläggningstiderna för asylbesked är långa på grund av att många asylsökande sökt sig till Sverige men också på grund av regeringens krångliga och oförutsebara lagstiftning. Asyltiden måste kortas.

SYSSELSÄTTNING UNDER ASYLTIDEN

Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation om vad som gäller i vårt land ska ges under asyltiden. Det måste bli enklare att praktisera eller jobba. Att involveras i den dagliga skötseln av boendet minskar passivitet och sysslolöshet.

DE SOM FÅR AVSLAG SKA ÅTERVÄNDA TILL SINA HEMLÄNDER

Vi fokuserar på dem som behöver skydd. De som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Sverige måste tillsammans med EU och FN underlätta återvändandet. Det behövs ett ökat samarbete mellan polis och Migrationsverket.

Ladda hem som PDF