VÅR POLITIK

  • Inför en flygskatt på EU-nivå som bygger på flygets miljöpåverkan
  • Utveckla Arlanda med ytterligare en landningsbana
  • Öka det regionala flygets konkurrenskraft genom att  behålla Bromma
  •  Bejaka utvecklingen av elflyg
  • Gör marktransporterna till flygplatserna miljövänliga

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

MILJÖVÄNLIGT FLYG ÖKAR INDIVIDENS FRIHET

Flyg är ett oslagbart transportmedel när det kommer till transporter på längre sträckor på kort tid. Ur ett infrastrukturellt kostnadsperspektiv är det ett effektivt transportmedel. Sveriges geografiska förutsättningar innebär att flyget spelar en viktig roll i vårt samlade transportsystem. De långa avstånden i Sverige och vårt geografiska läge i förhållande till våra viktigaste handelspartner gör att vi är helt beroende av ett fungerande flyg för invånarnas och näringslivets kontakter med hela Sverige och vidare ut i världen. De olika flygplatserna binder samman Sverige, skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till turism i hela landet. Liberalerna är för mobilitet och vill fokusera på att minska utsläppen. Flyget liksom andra transportslag ska stå för sina klimatkostnader genom ekonomiska styrmedel som riktas mot utsläppen. Det är utsläppen, inte flygtrafiken som är problemet.

INFÖR EN FLYGSKATT PÅ EU-NIVÅ

Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget internationellt ska betala för sina klimatkostnader. På nationell nivå vill vi pröva ett system med differentierade landningsavgifter utifrån hur mycket biobränsle som används vid flygningar tillsammans med ett reduktionspliktsystem och klimatdeklarationer. En framtida europeisk flygskatt bör vara utformad på ett sätt så att den inte  beskattar all flygtrafik lika utan att den främjar flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan till exempel genom att vara differentierad med avseende på bränsle, flygplansvikt och bullernivå.

FLYG BIDRAR TILL DEN REGIONALA KONKURRENSKRAFTEN

De mindre regionala flygplatserna finansieras ofta av kommunerna tillsammans med staten. Flygplatserna bidrar till mindre städers konkurrenskraft och har på så sätt en stor regional betydelse. Andra flygplatser gynnas även genom att de erhåller intäkter från resande till och från regionala flygplatser. Det behövs en översyn avseende de regionala flygplatsernas överlevnad. Bromma flygplats bör tills vidare behållas för att i första hand underlätta för det regionala inrikesflyget.

FRÄMJA UTVECKLINGEN AV ELFLYG

Den intressanta utvecklingen av elflyg, som åter kan göra kortflygningar mellan olika regioner lönsam, visar på betydelsen av mindre flygplatser som komplement till de stora knutpunkterna. Elflyg kan komma att bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner och erbjuda snabba transporter, inte minst för näringslivet. Elflygets behov av infrastruktur och dess påverkan på flygplatsstrategin bör snarast utredas.

UTVECKLA ARLANDA

Arlanda flygplats är en viktig central hub för både nationell och utrikestrafik. Liberalerna vill utveckla Arlanda. Flygplatsens funktion säkerställer jobb och tillväxt i hela landet. Den nationella flygstrategin med en ytterligare landningsbana på Arlanda är viktig för att utveckla Sveriges luftfart.

MARKTRANSPORTER TILL FLYGPLATSER

De klimatsmarta marktransporterna måste öka till och från flygplatserna. Arlanda är ett exempel med goda marktransporter till och från flygplatsen. Det behövs mer åtgärder så att fler resenärer väljer klimatvänliga marktransporter. Till exempelvis Skavsta sker majoriteten av marktransporterna med bil, något som måste förändras när Ostlänken byggts färdigt och nya resvägar blir möjliga. Målsättningen för samtliga flygplatser bör vara att de klimatvänliga marktransporterna ökar.

Ladda hem som PDF