Se alla
Närbild på modellering av hus i anslutning till paragraf-symbol.

Fastighetsbeskattning och ränteavdrag

Rörlighet på bostadsmarknaden, minskade ränterisker och snabbare byggstart

Reavinstskatten vid fastighetsförsäljningar bör sänkas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, och sänkningen av flyttskatten kompenseras med en stegvis nedtrappning av ränteavdragen. Höjd fastighetsskatt på obebyggd mark stimulerar bostadsbyggandet.

Liberalerna vill:

  • Sänkta flyttskatter och amorteringskrav
  • Inför skattegynnat bosparande
  • Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
  • Höj skatten på obebyggd tomtmark

En bostadsmarknad som faktiskt är en marknad

Det finns få områden i samhället där skillnaden i individers makt och frihet är lika stor som på bostadsmarknaden. Årtionden av stela regleringar har minskat människors möjligheter att påverka sin egen bostadssituation. Den som redan är etablerad på bostadsmarknaden eller som har pengar kan välja sin bostad, men för många ungdomar och nyanlända är situationen en helt annan. Liberalernas bostadspolitik syftar till att öka byggandet och få en bostadsmarknad präglad av större rörlighet, där byggkostnaderna hålls nere genom ökad konkurrens, där priserna för att hyra i högre grad speglar verkligheten, och där skattepolitiken minskar risken för både snabba prisstegringar och prisfall.

Sänk flyttskatterna

Svensk fastighetsskatt präglas av mycket höga skatter vid försäljning och inköp av bostäder, vilket bidrar till lägre rörlighet på bostadsmarknaden och en större bostadsbrist än vad som annars vore fallet. Flyttskatterna, särskilt i form av uppskovsbegränsning och räntebeläggning på uppskovsbelopp i samband med fastighetsförsäljningar, måste därför sänkas. Avskaffandet av taket för uppskov måste bli permanent och räntan på den uppskjutna reavinstbeskattningen tas bort.

Trappa ner ränteavdragen

Hushållens skuldsättning på grund av ökade bostadspriser innebär att exempelvis en finanskris kan få stora konsekvenser i form av minskad konsumtion och minskad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden. För att minska risken föreslår Liberalerna en nedtrappning av ränteavdragen från 30 till 20 procent över en tioårsperiod, och sänkt tak från 100 000 kronor till 75 000 kronor. Detta bidrar till att kyla ner bostadsmarknaden och förhindra överhettning. För att reformen inte ska öka skattetrycket kopplas den till skattesänkningar på andra områden.

Höj skatten på obebyggd tomtmark

Den överreglering av hyresmarknaden som gällt ända sedan andra världskriget har skapat en situation där alltför få byggaktörer är beredda att investera i nya hyresrätter. Som en av flera åtgärder mot detta vill Liberalerna att fastighetsskatten på obebyggd tomtmark höjs för mark som är avsatt för byggnation av hyresfastigheter eftersom det ökar drivkrafterna för markägare att snabbare påbörja byggprojekt på detaljplanelagd mark avsedd för flerfamiljsfastigheter. I dagens läge med ett stort behov av nya bostäder måste skattesystemet stimulera markägare och byggherrar att bygga bostäder i stället för att använda marken till annat.

Ladda hem som PDF